Deklaracja dostępności

Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Turku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zpew-turek.pl
Data publikacji strony internetowej: 01.09.2014r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.03.2021r.
 
Status pod względem zgodności z ustawą
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Istnieją niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej, nad doskonaleniem których podmiot permanentnie pracuje :
  • nagrania zamieszczone na stronie nie mają napisów dla osób niesłyszących i Głuchych,
  • treści zawarte na stronie nie mają elementów tyflografiki ułatwiających percepcję osobom niepełnosprawnym z problemami widzenia,
  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych.
 
Informacje dodatkowe – strona posiada
 
Narzędzie ułatwień dostępu ( widoczne w lewej, górnej części strony ), które pozwala na:
  • powiększenie tekstu,
  • pomniejszenie tekstu,
  • zmianę skali szarości,
  • wysoki kontrast,
  • odwrócenie kontrastu,
  • jasne tło,
  • podkreślenie linków.
 
Data sporządzenia „Deklaracji dostępności” i metoda oceny dostępności cyfrowej
Deklarację sporządzono dnia: 29.03.2021r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą zajmującą się dostępnością w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Turku jest dyrektor Izabela Piotrowska, e-mail: zpew-turek@.pl . Kontaktować można się także poprzez sekretariat Zespołu, dzwoniąc na numer telefonu ( 63 ) 289 – 60 – 61. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 
Informacje na temat procedury odwoławczej
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
 
Dostępność architektoniczna
Wejście główne do budynku Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Turku znajduje się przy ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 5, 62 – 700 Turek. Budynek posiada drugie wejście znajdujące się przy tej samej ulicy. Do obu wejść prowadzą schody, przy których umiejscowione są podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Na wprost wejścia do budynku Zespołu znajdują się dwa specjalnie wydzielone miejsca parkingowe dla interesantów placówki i rodziców przywożących dzieci do szkoły. Ponadto, znajduje się dodatkowe miejsce parkingowe przy chodniku prowadzącym do wejścia głównego Zespołu dla busów zajmujących się dowozem dzieci do placówki. Do budynku i innych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Zespół zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne. W budynku Zespołu jest zainstalowana winda oraz platforma pionowa dla osób niepełnosprawnych. Dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są: sekretariat, księgowość, wszystkie izby lekcyjne i pokoje mieszkalne placówki, świetlica, biblioteka szkolna, szatnia, stołówka pokój nauczycielski oraz pokój wychowawców. W budynku znajdują się dwie toalety dla osób niepełnosprawnych: w lewym korytarzu budynku po stronie prawej oraz w łączniku placówki przy holu głównym. Na korytarzach placówki zamieszczone są informacje na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny. Budynek Zespołu nie jest przystosowany dla osób niesłyszących. Brak pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń Alfabetu Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Zespole jest możliwość nawiązania komunikacji za pomocą tłumacza języka migowego. Zespół zapewnia możliwość ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
Informacje dodatkowe
Deklarację dostępności sporządzono z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającej wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 256 z 12.10.2018, str. 103), zwanej dalej „decyzją wykonawczą 2018/1523”