RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Dyrektor
Zespołu Placówek Edukacyjno –Wychowawczych w Turku, ul. Aleja J. Piłsudskiego 5, 62-700 Turek.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Placówek Edukacyjno –Wychowawczych w
Turku jest Pani Ewa Galińska, z którą mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: inspektor@osdidk.pl3
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego Rozporządzenia RODO o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych m.in. w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) oraz Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz.U. 2017, poz.2159) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce. W przypadku wizerunku dziecka przetwarzanie odbywa się na zasadzie zgody wyrażonej przez rodzica/opiekuna prawnego tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO.
4. Państwa dane osobowe oraz dane Państwa dzieci mogą być udostępniane odbiorcom
upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa tj. System Informacji Oświatowych.
5. Państwa dane osobowe oraz dane Państwa dzieci mogą być udostępnianie podmiotom
świadczącym na rzecz szkoły usługi informatyczne, obsługę księgową i kadrową. Państwa dane osobowe mogą być przekazane odpowiednim organom publicznym.
6. Państwa dane osobowe oraz dane Państwa dzieci, będą przechowywane przez okresy
zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przetwarzanie odbywa się do momentu jej wycofania.
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest
obowiązkowe na mocy w/w przepisów Prawa Oświatowego.
 
Inspektor Danych Osobowych
Ewa Galińska
e-mail: inspektor@osdidk.pl