Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która w szczególny sposób promuje zdrowy styl życia wśród uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców.
Wyposaża  społeczność szkolną w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania właściwych wyborów dla poprawy zdrowia i samopoczucia, uczy jak zdrowiej żyć oraz kształtuje poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych. Prowadzi szeroko pojętą edukację prozdrowotną i ekologiczną.
Działania prozdrowotne i ekologiczne rozpoczęliśmy w roku szkolnym 2003/2004 w ramach projektów „Zdrowy styl życia” i „Jestem przyjacielem przyrody”. Głównym założeniem projektów było kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez właściwe zachowania, przyzwyczajenia i nawyki prozdrowotne oraz kształtowanie postaw zgodnych z etyką ekologiczną. Chcąc rozszerzyć działania prozdrowotne zainteresowaliśmy się ideą szkół promujących zdrowie. Koordynatorzy wymienionych projektów edukacyjnych Agnieszka Idzikowska, Iwona Andrzejak i Elżbieta Kociołek zapoznali społeczność szkolną ze strategią, koncepcją i modelem Szkół Promujących Zdrowie. Pomysł spotkał się z akceptacją całej społeczności szkolnej i we wrześniu 2005 roku zadeklarowaliśmy przystąpienie do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i zostaliśmy umieszczeni na liście szkół będących w okresie przygotowawczym. Kolejnym krokiem w tworzeniu szkoły promującej zdrowie było powołanie koordynatorów i zespołu do spraw promocji zdrowia, w skład którego weszli:
  • Koordynatorzy Szkoły Promującej Zdrowie: Agnieszka Idzikowska, Iwona Andrzejak
  • Szkolny Zespół Promocji Zdrowia:
Beata Szczesiak, Izabella Frątczak, Elżbieta Kociołek, Sławomir Sobczak, Małgorzata Wawrzyniuk, Marlena Graczyk, Anna Mikołajczyk, Katarzyna Czerniak oraz Aldona Grzelak – przedstawiciel administracji, Teresa Jacaszek – pielęgniarka szkolna, Jolanta Maciejewska – przedstawiciel Rady Rodziców. 
Została przeprowadzona diagnoza stanu wyjściowego szkoły i w oparciu o nią sporządzony plan działań przewidziany do realizacji. Dla osiągnięcia celu realizowaliśmy szereg zadań, których tematyka dotyczyła problemu priorytetowego wynikającego z diagnozy. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli, uczniów, rodziców zadania te realizowane były terminowo i z pełnym zrozumieniem idei programu. Ewaluacja działań pokazała, że założony cel został osiągnięty.
Dnia 22 maja 2009 roku odbyła się uroczystość przystąpienia szkoły do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Na podstawie opinii Regionalnego Zespołu Wspierającego Sieć Szkół Promujących Zdrowie oraz rekomendacji Koordynatora Szkół Promujących Zdrowie – rejon Konin nasz Ośrodek z dniem 8 czerwca 2009 roku został przyjęty do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
 
 
 
 
Ważność naszego Certyfikatu niestety wygasła po upływie 5 lat, czyli w czerwcu 2014 roku.  Pomimo to w dalszym ciągu realizowaliśmy przedsięwzięcia prozdrowotne zgodnie z ideą szkół promujących zdrowie.
W czerwcu 2018 roku, po rozmowie z Koordynatorem Rejonowym, panią Dorotą Rogalską – Daszkiewicz podjęliśmy działania zmierzające do odnowienia Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. W tym celu została przeprowadzona autoewaluacja w zakresie dwóch standardów:
 
  • Klimat społeczny sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
  • Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.
Narzędziem badawczym były ankiety, które przeprowadzono wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły nie będących nauczycielami. Z przeprowadzonych badań wyciągnięto wnioski i sporządzono raport.
We wrześniu 2018 roku Wyniki z autoewaluacji działań podjętych w ramach programu Szkoła Promująca Zdrowia w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Turku zostały przesłane do Koordynatora Rejonowego.
W dniu 30 listopada 2018 roku na XIV Konferencji Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie koordynatorzy, pani Agnieszka Idzikowska i pani Iwona Andrzejak odebrały Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, który potwierdza przynależność naszej placówki do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Po raz kolejny odnieśliśmy sukces, z którego jesteśmy bardzo dumni i zamierzamy podjąć działania mające na celu uzyskanie Certyfikatu Krajowego.
 
  
W Roku Szkolnym 2018/2019 skład Zespołu do spraw Promocji Zdrowia przedstawia się następująco:
Koordynatorzy zespołu: Iwona Andrzejak, Agnieszka Idzikowska.
Członkowie zespołu: Izabela Walczak, Izabella Frątczak, Dagmara Dróżdż, Małgorzata Mielczarek, Anna Frątczak. Karolina Piwowarska, Anna Frankowska, Katarzyna Czerniak, Aneta Kubiak, Ewelina Pieszak, Magdalena Kalinowska, Wioletta Paruszewska, Katarzyna Wielkopolan-Janik, Anna Lipińska, Marlena Graczyk.