Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która w szczególny sposób promuje zdrowy styl życia wśród uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców. Wyposaża całą społeczność szkolną w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania właściwych wyborów dla poprawy zdrowia i samopoczucia, uczy jak zdrowiej żyć oraz kształtuje poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, a przede wszystkim prowadzi szeroko pojętą edukację prozdrowotną i ekologiczną.

Działania prozdrowotne i ekologiczne rozpoczęliśmy w roku szkolnym 2003/2004 w ramach projektów „Zdrowy styl życia” i „Jestem przyjacielem przyrody”. Głównym założeniem projektów było kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez właściwe zachowania, przyzwyczajenia i nawyki prozdrowotne oraz kształtowanie postaw zgodnych z etyką ekologiczną. Chcąc rozszerzyć działania prozdrowotne zainteresowaliśmy się ideą szkół promujących zdrowie. Koordynatorzy wymienionych projektów edukacyjnych Agnieszka Idzikowska, Iwona Andrzejak i Elżbieta Kociołek zapoznali społeczność szkolną ze strategią, koncepcją i modelem Szkół Promujących Zdrowie. Pomysł spotkał się z akceptacją całej społeczności szkolnej i we wrześniu 2005 roku zadeklarowaliśmy przystąpienie do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i zostaliśmy umieszczeni na liście szkół będących w okresie przygotowawczym. Kolejnym krokiem w tworzeniu szkoły promującej zdrowie było powołanie koordynatorów i zespołu do spraw promocji zdrowia, w skład którego weszli:
Koordynatorzy Szkoły Promującej Zdrowie: Agnieszka Idzikowska, Iwona Andrzejak
Szkolny Zespół Promocji Zdrowia: Beata Szczesiak, Izabella Frątczak, Elżbieta Kociołek, Sławomir Sobczak, Małgorzata Wawrzyniuk, Marlena Graczyk, Anna Mikołajczyk, Katarzyna Czerniak oraz Aldona Grzelak – przedstawiciel administracji, Teresa Jacaszek – pielęgniarka szkolna, Jolanta Maciejewska – przedstawiciel Rady Rodziców.
Została przeprowadzona diagnoza stanu wyjściowego szkoły i w oparciu o nią sporządzony plan działań przewidziany do realizacji. Dla osiągnięcia celu realizowaliśmy szereg zadań, których tematyka dotyczyła problemu priorytetowego wynikającego z diagnozy. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli, uczniów, rodziców zadania te realizowane były terminowo i z pełnym zrozumieniem idei programu. Ewaluacja działań pokazała, że założony cel został osiągnięty, co uważamy za duży sukces.
Dnia 22 maja 2009 roku odbyła się uroczystość przystąpienia szkoły do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Na podstawie opinii Regionalnego Zespołu Wspierającego Sieć Szkół Promujących Zdrowie oraz rekomendacji Koordynatora Szkół Promujących Zdrowie – rejon Konin nasz Ośrodek z dniem 8 czerwca 2009 roku został przyjęty do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

W roku szkolnym 2014/15 skład Szkolnego Zespołu Promocji Zdrowia przedstawia się następująco:
Koordynatorzy Szkoły Promującej Zdrowie: Agnieszka Idzikowska, Iwona Andrzejak
Szkolny Zespół Promocji Zdrowia: Izabella Frątczak, Elżbieta Kociołek, Marlena Graczyk, Anna Mikołajczyk, Katarzyna Czerniak, Anna Lipińska, Małgorzata Mielczarek, Karolina Piwowarska, oraz Aldona Grzelak – przedstawiciel administracji, Teresa Jacaszek – pielęgniarka szkolna, Jolanta Maciejewska – przedstawiciel Rady Rodziców.