Zajęcia rewalidacyjne

Rewalidacja to stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze.

Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych ucznia, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w życiu. Oznacza przywrócenie człowiekowi możliwie pełnej i samodzielnej sprawności funkcjonowania w środowisku. Rewalidacja jest procesem dydaktyczno – wychowawczo – terapeutycznym z zaplanowanymi celami dostosowanymi indywidualnie dla każdego ucznia ze względu na ogromną różnorodność zaburzeń. Są to między innymi: zaburzenia rozwoju mowy, deficyty w zakresie sprawności analizatora wzrokowego i słuchowego, zaburzenia lateralizacji, sprawności motorycznej i manualnej, zaburzenia emocjonalne.

Główne kierunki oddziaływań rewalidacyjnych to:

 • dynamizowanie rozwoju,
 • kompensowanie czyli wyrównywanie przez zastępowanie,
 • korygowanie zaburzonych funkcji, defektów i zniekształceń,
 • optymalne usprawnianie, rozwijanie tych funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone.

 

W naszym Ośrodku rewalidacja wspomaga ogólny rozwój ucznia i odbywa się w następujących blokach:

 • Zajęcia logopedyczne.
 • Zajęcia usprawniania technik szkolnych.
 • Zajęcia integracji sensorycznej.

 

Zajęcia logopedyczne – to kształtowanie prawidłowej mowy, likwidowanie błędów i korekcja wad, a także nauczanie mowy w przypadku jej braku. Dzieci na terapię logopedyczną zakwalifikowane zastają na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz po przeprowadzeniu diagnozy. Ćwiczenia prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem terapii i obejmują między innymi: usprawnianie oddechowe, artykulacyjne, głosowe, słuchowe, leksykalne. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu dla każdego dziecka przez logopedów.

Zajęcia usprawniania technik szkolnych – to kompensowanie zaburzonych funkcji dziecka takich jak: spostrzegawczość, myślenie, pamięć, dotyk, koncentracja, koordynacja wzrokowo – słuchowa. Ćwiczenia prowadzone przez nauczycieli mających odpowiednie przygotowanie do tego typu zajęć służą rozwojowi zdolności poznawczych, kształtują umiejętności umożliwiające zdobywanie wiedzy (pisanie, czytanie, liczenie, obserwowanie, słuchanie, rozumienie), ukierunkowane są na zainteresowania wychowanków. Zajęcia przygotowują do prawidłowego funkcjonowania w środowisku, budzą wiarę we własne możliwości. Kształtują właściwą postawę społeczną związaną z akceptacją siebie, innych ludzi oraz umiejętność wchodzenia w interakcje społeczne.

Integracja sensoryczna – termin określa procesy percepcji zmysłowych wrażeń docierających do naszego ciała i integrowanych w układzie nerwowym tak, by mogły być użyte do powstania pewnych reakcji. Zadaniem terapii integracji sensorycznej jest zatem dostarczenie dziecku, podczas jego aktywności ruchowej, kontrolowanej przez terapeutę ilości bodźców sensorycznych, wywołujących w konsekwencji poprawę integracji bodźców docierających do dziecka z otoczenia, jak i jego ciała.

Do najważniejszych celów terapii należy:

 • Niwelowanie zachowań autoagresywnych i napięć emocjonalnych.
 • Pobudzanie zmysłów dziecka.
 • Stymulowanie układów-przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego.
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej.
 • Wspomaganie dziecka w jego własnym dążeniu do samorozwoju

Terapia w naszej szkole odbywa się w specjalnie wyposażonej sali terapeutycznej, w której znajduje się profesjonalny sprzęt podwieszany oraz wiele dodatkowych, ciekawych pomocy terapeutycznych, które uatrakcyjniają ćwiczenia fizyczne.