Kadra kierownicza

Kadra kierownicza
Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych

Dyrektor
mgr Izabela Piotrowska

Wicedyrektor
mgr Agnieszka Idzikowska

Wicedyrektor
mgr Izabela Walczak

Dyrektor w szczególności kieruje działalnością placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz, sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza im warunki do prawidłowego rozwoju psychofizycznego. Jest przełożonym wszystkich pracowników placówki. Zadaniem dyrektora jest nie tylko nadzór nad pracą wychowawczo-dydaktyczną i związane z tym doskonalenie i doradztwo, ale także organizowanie i nadzorowanie działalności administracyjnej, finansowej i gospodarczej.
Wicedyrektor bezpośrednio podlega dyrektorowi i wykonuje zadania zgodnie z ustalonym w statucie ZPEW podziałem kompetencji. Ponosi odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie grup wychowawczych i realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych, a w szczególności za:

  • dyscyplinę pracy,
  • opiekę nad wychowankami i ich bezpieczeństwo,
  • racjonalne wykorzystanie i konserwację pomieszczeń internatu,
  • stan higieniczno-sanitarny,
  • prawidłowe żywienie.

Dobra współpraca dyrektora i wicedyrektora oraz wzajemne zrozumienie daje możliwość jednolitego zarządzania powierzoną placówką.