Rada Samorządu Wychowanków Ośrodka

Opiekunem Samorządu Wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Turku od dwudziestu lat była pani Izabela Piotrowska, która wspólnie z uczniami opracowała Regulamin Pracy Samorządu i systematycznie rozwijała samorządność uczniowską na terenie placówki. Od roku 2015/2016 opiekę nad Samorządem Wychowanków objęła pani Marlena Graczyk. Zgodnie z założeniami pracy szkolnej organizacji w Ośrodku, co dwa lata są przeprowadzane wybory do Rady Samorządu Wychowanków. Wybory te mają charakter tajny i przebiegają w atmosferze i scenerii bardzo zbliżonej do wyborów rangi ogólnokrajowej. Przed przystąpieniem do właściwego głosowania uczniowie z poszczególnych klas proponują swoich kandydatów. Następnie członkowie rady minionej kadencji przygotowują Karty Wyborcze, na których obecni uczniowie oddają swoje głosy. Każdy wychowanek oddaje głos w odosobnieniu i wrzuca go do specjalnie przygotowanej na ten cel Urny Wyborczej. Po dokładnym podsumowaniu głosów uczniowie SOSW wybierają członków nowej rady: przewodniczącego, zastępcę, skarbnika i przedstawicieli sekcji (dyżurów, porządkowej, dekoracyjnej).
Do stałych obowiązków rady należy przygotowywanie i prowadzenie na terenie placówki uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz Święta Patrona. Tradycją placówki stały się obchody kolejnych rocznic nadania imienia naszemu Ośrodkowi. Opiekun, pani Marlena Graczyk, czuwa nad planowaniem, organizacją i przebiegiem tych uroczystości. Pomaga w nawiązywaniu kontaktów SOSW z innymi placówkami i przedstawicielami kultury goszczącymi w naszym Ośrodku na imprezach organizowanych przez samorząd.
W miesiącu listopadzie każdego roku uczniowie wchodzący w skład RSWO planują zbiórkę zniczy i organizują Ogólnoszkolny Marsz na Cmentarz Parafialny w Turku i do Miejsc Pamięci Narodowej naszego miasta. Oddają zasłużony hołd tym, którzy walczyli i zginęli w obronie naszej wolności. Do zadań Samorządu Wychowanków Ośrodka należy również sporządzanie na wniosek dyrektora pism dotyczących wydawania opinii na temat wychowanków.
Członkowie RSWO zajmują się także koordynacją ogólnopolskich akcji o charakterze historycznym na terenie Ośrodka i biorą w nich czynny udział. Są to konkursy, lekcje historii na żywo oraz inne przedsięwzięcia pogłębiające tożsamość narodową i wiedzę o przeszłości. Mowa jest tu o kolejnych rocznicach: utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego, ogłoszenia Stanu Wojennego w Polsce, oddania czci ofiarom Katynia i Katastrofy Smoleńskiej oraz martyrologii Żydów. Za udział w konkursie ogólnopolskim pod hasłem „Światło Wolności” nasi wychowankowie otrzymali publikacje książkowe, materiały interaktywne i filmy edukacyjne do nauki historii.
Ponadto, członkowie Rady Samorządu Wychowanków Ośrodka wraz z Pocztem Sztandarowym uczestniczą od maja 2005r. we wszystkich uroczystościach państwowych o charakterze patriotycznym obchodzonych na terenie miasta, godnie reprezentując placówkę.
Każda nowo wybrana Rada Samorządu Wychowanków Ośrodka opracowuje plany i harmonogramy swojej pracy, sporządza sprawozdania z ich realizacji, które opiekun przedstawia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dotyczącej analizy pracy Ośrodka.

 

 

Wybory do Samorządu Wychowanków Ośrodka

Dnia 29 października 2018 roku w naszej szkole odbyły się demokratyczne wybory Samorządu Wychowanków Ośrodka. Dla całej społeczności szkolnej było to bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonali wyboru swoich przedstawicieli. Wybory poprzedziła kampania wyborcza. Chętnych do pracy w samorządzie było aż dwunastu kandydatów. Kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, w których umieścili informacje o sobie, swoje pomysły i propozycje zmian, a także konkretne działania dotyczące samorządności i praworządności wśród uczniowskiej społeczności. Miejscem do głosowania stała się świetlica szkolna, która w tym dniu oddawała klimat prawdziwego lokalu wyborczego. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Komisja Wyborcza, wspierana przez Męża Zaufania. Do głosowania przystąpili wszyscy uczniowie znajdujący się w danym dniu w szkole. Głosowanie trwało jeden dzień i było ściśle tajne. Każdy uczeń mógł oddać głos na specjalnie wydrukowanych kartach. Na karcie wypisane były imiona i nazwiska wszystkich kandydatów, aby wybrać daną osobę, należało postawić krzyżyk przy jej nazwisku. Następnie uczniowie kolejno podchodzili do urny ustawionej na środku sali i wrzucali swój głos. Nowo wybrane władze uczniowskie są powołane na okres dwóch lat. Wybory przebiegały spokojnie, uczniów wspierali nauczyciele. Po zakończeniu urna z głosami została otworzona komisyjnie. Po podliczeniu głosów przez Komisję Wyborczą wszystko stało się jasne.

Reprezentantami uczniów naszej szkoły zostali:
Przewodnicząca SWO – Klaudia Wróblewska z kl. I BSZ (36 głosów)
Zastępca przew. SWO – Marika Broda z kl. I BSZ (21 głosów)
Skarbnik – Natalia Bystra z kl. I BSZ (15 głosów)
Na podstawie ilości głosów wybrano także reprezentantów Pocztu Sztandarowego:
I skład:
Aleksander Szulc z kl. I BSZ
Nikola Kosakowska z kl. III Gimnazjum
Ewelina Kowalewska z kl. III Gimnazjum
II skład:
Bartosz Sadkowski z kl. P3B
Dominika Bajer z kl. S8L
Sylwia Rusek z kl. III ZSZ
 
Wybory do samorządu szkolnego to najlepsza lekcja demokracji w szkole. Opiekun Samorządu Wychowanków Ośrodka dziękuje wszystkim za aktywny udział w wyborach. Szczególne podziękowania skierowane są do uczniów klasy P1B (wychowanków pani Karoliny Piwowarskiej) za pomoc podczas wyborów. Nowo wybranym władzom SWO gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz jej społeczności.
Wybory zorganizowała opiekun Samorządu Wychowanków Ośrodka pani Marlena Graczyk.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!!