Rada Samorządu Wychowanków Ośrodka

   Opiekunem Samorządu Wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Turku od dwudziestu lat była pani Izabela Piotrowska, która wspólnie z uczniami opracowała Regulamin Pracy Samorządu i systematycznie rozwijała samorządność uczniowską na terenie placówki. Od roku 2015/2016 opiekę nad Samorządem Wychowanków objęła pani Marlena Graczyk. Zgodnie z założeniami pracy szkolnej organizacji w Ośrodku, co dwa lata są przeprowadzane wybory do Rady Samorządu Wychowanków. Wybory te mają charakter tajny i przebiegają w atmosferze i scenerii bardzo zbliżonej do wyborów rangi ogólnokrajowej. Przed przystąpieniem do właściwego głosowania uczniowie z poszczególnych klas proponują swoich kandydatów. Następnie członkowie rady minionej kadencji przygotowują Karty Wyborcze, na których obecni uczniowie oddają swoje głosy. Każdy wychowanek oddaje głos w odosobnieniu i wrzuca go do specjalnie przygotowanej na ten cel Urny Wyborczej. Po dokładnym podsumowaniu głosów uczniowie SOSW wybierają członków nowej rady: przewodniczącego, zastępcę, skarbnika i przedstawicieli sekcji (dyżurów, porządkowej, dekoracyjnej).
Do stałych obowiązków rady należy przygotowywanie i prowadzenie na terenie placówki uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz Święta Patrona. Tradycją placówki stały się obchody kolejnych rocznic nadania imienia naszemu Ośrodkowi. Opiekun, pani Marlena Graczyk, czuwa nad planowaniem, organizacją i przebiegiem tych uroczystości. Pomaga w nawiązywaniu kontaktów SOSW z innymi placówkami i przedstawicielami kultury goszczącymi w naszym Ośrodku na imprezach organizowanych przez samorząd.
W miesiącu listopadzie każdego roku uczniowie wchodzący w skład RSWO planują zbiórkę zniczy i organizują Ogólnoszkolny Marsz na Cmentarz Parafialny w Turku i do Miejsc Pamięci Narodowej naszego miasta. Oddają zasłużony hołd tym, którzy walczyli i zginęli w obronie naszej wolności. Do zadań Samorządu Wychowanków Ośrodka należy również sporządzanie na wniosek dyrektora pism dotyczących wydawania opinii na temat wychowanków.
Członkowie RSWO zajmują się także koordynacją ogólnopolskich akcji o charakterze historycznym na terenie Ośrodka i biorą w nich czynny udział. Są to konkursy, lekcje historii na żywo oraz inne przedsięwzięcia pogłębiające tożsamość narodową i wiedzę o przeszłości. Mowa jest tu o kolejnych rocznicach: utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego, ogłoszenia Stanu Wojennego w Polsce, oddania czci ofiarom Katynia i Katastrofy Smoleńskiej oraz martyrologii Żydów. Za udział w konkursie ogólnopolskim pod hasłem „Światło Wolności” nasi wychowankowie otrzymali publikacje książkowe, materiały interaktywne i filmy edukacyjne do nauki historii.
Ponadto, członkowie Rady Samorządu Wychowanków Ośrodka wraz z Pocztem Sztandarowym uczestniczą od maja 2005r. we wszystkich uroczystościach państwowych o charakterze patriotycznym obchodzonych na terenie miasta, godnie reprezentując placówkę.
Każda nowo wybrana Rada Samorządu Wychowanków Ośrodka opracowuje plany i harmonogramy swojej pracy, sporządza sprawozdania z ich realizacji, które opiekun przedstawia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dotyczącej analizy pracy Ośrodka.

 

 

Wybory do Samorządu Wychowanków Ośrodka

Dnia 16 listopada 2016r. o godzinie 10:00 w  Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Kornela Makuszyńskiego w Turku odbyły się wybory do Samorządu Wychowanków Ośrodka. Wybory odbywają się co dwa lata. W tym roku poprzedzone zostały kampanią wyborczą, trwającą od 25 października do 10 listopada. Kandydaci rozwieszali plakaty ze swoimi propozycjami działań, które miały zachęcić uczniów do głosowania na nich. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie. Lokalem wyborczym uczyniono świetlicę szkolną, w której to uczniowie naszej placówki mogli oddać swój głos na wybranego przez siebie kandydata. Każdy uczeń otrzymał przygotowana kartę do głosowania z nazwiskami kandydatów. Powołano komisja wyborczą w składzie: Karol Kochanowski, klasa III ZSZ, Kacper Gadomski, klasa III SPdP, Mateusz Jurkiewicz, klasa IIISPdP, która wraz z nauczycielami, panią Marleną Graczyk i panią Anetą Wieczorkiewicz czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania. Wybory miały charakter tajny i przebiegały w iście wyborczej atmosferze, zbliżonej do rzeczywistych wyborów ogólnokrajowych. Podopieczni naszego Ośrodka wypełniali karty do głosowania w oryginalnych boksach, a następnie wrzucali je do Urny Wyborczej. Na koniec wyborów Komisja Wyborcza otworzyła urnę i podliczyła głosy.

W Roku Szkolnym 2016/2017 zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Regulaminem Wyborów w skład nowo wybranej Rady Samorządu Wychowanków Ośrodka weszły trzy osoby o największej liczbie głosów z następującym przydziałem czynności:

 • Z dniem 01.09.2017 r. funkcję przewodniczącej pełni: Klaudia Wróblewska ( klasa II Gimnazjum )
 • Na stanowisku skarbnika RSWO: Przemysław Światowski ( klasa I ZSZ )

Ponadto, wybrano dwie reprezentacje uczniowskie wchodzące w skład Pocztu Sztandarowego Ośrodka:

Zespół pierwszy:

 • Nikola Kosakowska (klasa I Gimnazjum)
 • Natalia Bystra (klasa II Gimnazjum)
 • Robert Michalak (klasa II ZSZ)

Zespół drugi:

 • Marika Broda (klasa II Gimnazjum)
 • Sylwia Rusek (klasa I ZSZ)
 • Dominik Wesoły ( klasa II ZSZ)

Dodatkowo wyróżniono przewodniczących sekcji:

 • dekoracyjnej: Ewelina Kowalewska ( klasa I Gimnazjum )
 • dyżurów: Paulina Szymczak ( klasa I Gimnazjum )
 • porządkowej: ( kl. Łukasz Radzimski (klasa I Gimnazjum )

Wybory zorganizowały i przeprowadziły panie: Marlena Graczyk – opiekun Samorządu Wychowanków Ośrodka i pani Aneta Wieczorkiewicz.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!!