Klub dla Rodziców

Jednym z głównych zadań szkolnego programu wychowawczego jest rozwijanie dialogu, partnerstwa i współdziałania nauczycieli z rodzicami. Współpraca ich jest bowiem konieczna dla dobrego wychowania i kształcenia. Brak wspólnej płaszczyzny wychowawczej, wspólnie przekazywanych zasad i wartości wprowadza chaos w życie młodego człowieka. Bez porozumienia nauczycieli z rodzicami proces właściwego wychowania w ogóle nie jest możliwy.

Doświadczenie wskazuje, że im lepszy kontakt między rodzicami i nauczycielami, tym lepiej układa się współpraca wychowawcza. Wtedy to zrodził się pomysł wprowadzenia innowacyjności we współpracy z rodzicami naszych wychowanków i utworzenia w naszym Ośrodku Klubu dla Rodziców.

Pani dyrektor Jolanta Baran opracowała program i harmonogram działalności tego klubu, który przedstawiła Radzie Pedagogicznej. Pomysł spotkał się z aprobatą ze strony rady pedagogicznej i w marcu 2002 roku Klub dla Rodziców w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym rozpoczął swoją działalność.

Powstanie klubu wyznaczają określone cele, sprecyzowane jasno, jednoznacznie i czytelnie, a są to:

  • chcemy pozyskać rodziców do wspólnej pracy na rzecz dzieci, ale przede wszystkim dziecka własnego,
  • ważnym celem, który przewija się przez wszystkie spotkania i zajęcia jest ujednolicenie oddziaływań wychowawczych, edukacyjnych domu rodzinnego i Ośrodka,
  • staramy się uświadomić rodzicom, że sukces wychowawczy, edukacyjny i rewalidacyjny, zależy nie tylko od dziecka, ale przede wszystkim od uczących i wychowujących, a więc zarówno domu rodzinnego jak i nauczycieli,
  • chyba najważniejszym celem jest wspieranie rodziców, wyposażenie ich w wiedzę, umiejętności i praktyczne wskazówki jak postępować z własnym dzieckiem, jakie działania podjąć aby się rozwijało.

Podstawową formą realizacji są zajęcia warsztatowe, ćwiczenia i konsultacje.

W zajęciach biorą udział rodzice, najczęściej z własnym dzieckiem. W ten sposób stwarzamy rodzicom możliwość obserwacji i udziału razem z dzieckiem w zabawie, ćwiczeniach logopedycznych, rehabilitacyjnych i innych, aby później konkretne przykłady mogli wykorzystać pracując z dzieckiem w domu.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę: logopedę, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej, pedagoga, pielęgniarkę, nauczyciela informatyki, nauczyciela muzyki. Tematyka spotkań jest różnorodna, ma szeroki wachlarz zagadnień wynikający z naszego rozeznania i potrzeb rodziców.

Celem prowadzonych spotkań jest dostarczenie rodzicom praktycznych wskazówek jak postępować z dzieckiem niepełnosprawnym, upośledzonym umysłowo, a jednocześnie wspierać dziecko w jego rozwoju. Rodzice uczą się budowania bliskich i życzliwych relacji w rodzinie, nawiązywania dobrych kontaktów z dzieckiem i umiejętności pracy z nim. Ponadto w ramach konsultacji mogą otrzymać porady w zakresie prawa, pomocy społecznej. Rodzice nie stanowią stałej grupy, przychodzą na spotkania w zależności od indywidualnych potrzeb oraz realizowanej tematyki. Harmonogram spotkań zaplanowany na dany rok jest zrealizowany, chociaż nie zawsze według zaplanowanej kolejności. Frekwencja jest różna, od trzech do kilku czy kilkunastu osób. Angażujemy rodziców do udziału w imprezach organizowanych w Ośrodku, a podsumowaniem całorocznej działalności klubu jest Dzień Rodziny.

Po dwóch latach funkcjonowania Klubu dla Rodziców została przeprowadzono ankietę ewaluacyjną wśród rodziców, której celem badań było sprawdzenie atrakcyjności i przydatności funkcjonowania Klubu dla Rodziców. Wyniki ankiet oraz wypowiedzi rodziców utwierdziły przekonanie, że funkcjonowanie Klubu dla Rodziców jest dobrze ocenione przez uczestniczące w nim osoby. Zajęcia spełniły wiele oczekiwań rodziców, okazały się potrzebne i wartościowe. Rodzice podkreślali nie tylko edukacyjną wartość zajęć, ale także terapeutyczną (możliwość powiedzenia o swoich problemach, obserwacji własnego dziecka w zajęciach).

Podczas spotkań rodzice dzielili się swoimi refleksjami i doświadczeniem ze stosowania wskazówek uzyskanych na zajęciach. Mieli okazję powiedzieć o sukcesach i porażkach. Spotkania spełniły wiele oczekiwań rodziców, okazały się potrzebne i wartościowe. Jesteśmy zadowoleni i dumni, że udało nam się zaprosić rodziców do tak cennej współpracy.