Historia Ośrodka

Najstarsza w Polsce szkoła specjalna dla dzieci upośledzonych umysłowo powstała w 1897r. w Poznaniu. Mieści się ona obecnie w budynku przy ulicy Strusia. Jeszcze przed odzyskaniem niepodległości powstały na terenie zaborów szkoły w Toruniu (1913), Warszawie (1917), Łodzi (1918) oraz już w wolnej Polsce – w Krakowie (1924). W okresie międzywojennym sieć szkół specjalnych znacznie rozwinęła się, osiągając w przededniu drugiej wojny światowej liczbę sto cztery ( przy uwzględnieniu różnych typów upośledzeń). Po wojnie następował powolny przyrost liczby szkół specjalnych, ale dotyczył on głównie dużych ośrodków miejskich. Całe obszary kraju – w tym również region Wielkopolski Wschodniej – pozbawione były placówek dla kształcenia dzieci upośledzonych umysłowo. Dopiero w 1958r. powstały pierwsze poradnie społeczno – wychowawcze, prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie i Kole. Kolejne dwie powstały w Słupcy i Turku, a od 1966r. wszystkie zostały przejęte przez resort oświaty. Poradnie te, zatrudniające specjalistów – psychologów i psychiatrów, rozpoczęły kierowanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim do klas specjalnych.
Początki nauczania specjalnego w Turku sięgają roku 1965. W tym bowiem czasie rozpoczęło się kształcenie dzieci z ociężałością umysłową i lekkim upośledzeniem umysłowym w klasach specjalnych Szkoły Podstawowej nr 2. Powstała wówczas klas druga licząca dwudziestu jeden uczniów.
W kolejnych latach liczba dzieci i oddziałów systematycznie wzrastała osiągając osiem oddziałów w roku szkolnym 1974/75.

Najważniejsze daty z historii Ośrodka

Lp. Data Wydarzenie
 1. 1 wrzesień 1980 rok

Utworzenie samodzielnej placówki szkolnictwa specjalnego w Turku: Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 i Internatu.

Siedzibą szkoły podstawowej był budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Turku, a siedzibą internatu budynek Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Turku.

 

2.

1 styczeń

1981 rok

Zgodnie z zarządzeniem Kuratorium Oświaty i Wychowania w Koninie placówka otrzymuje nazwę Państwowy Zakład Wychowawczy w Turku.

 

3. 1 wrzesień 1984 rok

Następuje zmiana szyldu Państwowego Zakładu Wychowawczego na Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Turku.

 

4.

1 styczeń

1985 rok

Powstaje klasa dla dzieci przewlekle chorych przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku.

 

 

5.

 

17 maja

1991 rok

 

Szkoła zostaje przeniesiona do nowej siedziby, którą jest budynek stanowiący własność parafialną i jest przekazany placówce na zasadzie użyczenia.

 

6. 1 września 1992 rok

Powstaje „Klasa życia” dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym.

 

 

7.

 

1 września 1999 rok

 

W związku z reformą edukacji zostaje utworzone gimnazjum.

Powstaje również Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna.

 

 

8.

 

1 września 2001 rok

 

Internat zostaje przeniesiony do Budynku Bursy Szkolnej przy Zespole Szkół Technicznych w Turku.

 

 

9.

 

1 września 2005 rok

 

Utworzenie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

 

10.

13 maja

2005 rok

 

Nadanie placówce imienia Kornela Makuszyńskiego i Sztandaru.

 

11.

 

1 luty

2007 rok

 

Szkoła zostaje przeniesiona do budynku Bursy Szkolnej przy ulicy Al. Piłsudskiego 5.

 

12. 1 września 2014 rok

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im Kornela Makuszyńskiego zostaje połączony z Bursą Szkolną – powstaje Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych.