Grupy wychowawcze

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy świadczy na rzecz wychowanków przebywających w grupach wychowawczych w internacie opiekę całodobową od poniedziałku do piątku przez cały rok szkolny oprócz wakacji, ferii szkolnych i przerw świątecznych. Internat, jako integralna część specjalnego ośrodka szkolno- wychowawczego, stanowi jego ogniwo organizacyjne oraz stwarza korzystne możliwości realizacji długotrwałego, zorganizowanego procesu wychowania i opieki specjalnej. Internat pełni szereg funkcji, do najważniejszych należą; funkcja wychowawczo – rewalidacyjna oraz funkcja opiekuńcza.

W grupach wychowawczych realizuje się zadania opiekuńczo – wychowawcze i rewalidacyjne we współpracy ze szkołami i rodzicami wychowanków. Podczas zajęć świetlicowych wychowankowie rozwijają indywidualne zainteresowania i zdolności oraz pogłębiają wiadomości zdobyte w szkole. Praca opiekuńczo – wychowawcza w internacie polega na przygotowaniu dzieci do uczestnictwa w życiu szeroko rozumianym, to jest – rodzinnym, społecznym, kulturalnym i zawodowym. Kadra pedagogiczna realizuje pracę opiekuńczo-wychowawczą na podstawie Programu Wychowawczo – Profilaktycznego, Planu Pracy Ośrodka oraz własnych programów dostosowanych do możliwości psychofizycznych wychowanków. W procesie wychowania ukazywane są pozytywne wzorce postępowania, przybliżane są pojęcia dobra i zła, uczciwości, rzetelności w przyszłym, dorosłym życiu. Aktywizujące metody stosowane w pracy z dziećmi specjalnej troski pozwalają uczniom na uczestnictwo w życiu społecznym internatu i poza nim. Zajęcia prowadzone są zgodnie z ustalonym planem ramowym, w którym realizowane są zajęcia plastyczne, muzyczne,  rekreacyjne, ekologiczno- turystyczne, społecznie użyteczne, kulinarne, sportowe, czytelnicze i komputerowe.

Obecnie w Ośrodku funkcjonują grupy wychowawcze skupiające  dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Przydziału wychowanków do poszczególnych grup wychowawczych dokonano ze względu na zespół lub klasę, do której uczęszcza wychowanek. Podział wychowanków na poszczególne grupy wychowawcze sprzyja właściwej opiece, wychowaniu, kształceniu i rozwojowi wychowanków. Wychowawcy mogą lepiej dostosowywać rodzaj prowadzonych przez siebie zajęć do stopnia upośledzenia swoich podopiecznych. Atmosfera w internacie sprzyja wszechstronnemu rozwojowi wychowanków. Dzieci czują się bezpieczne, akceptowane i rozumiane.