Nauczanie indywidualne

Nauczaniem indywidualnym obejmuje się uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Decyzję w tej sprawie wydaje dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń. Podstawą wydania decyzji jest orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przez zespół orzekający działający w poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz wniosek rodziców.

Indywidualne nauczanie i wychowanie organizuje się w miejscu pobytu dziecka, ale według przepisów należy organizować w miarę możliwości część zajęć w szkole, ponieważ rozwój dziecka przebiega najlepiej w środowisku rówieśniczym. Jeśli kształcenie i wychowanie ma przygotować człowieka do samodzielnego życia, podejmowania pracy i aktywnego spędzania wolnego czasu, to nie można tego osiągnąć w oderwaniu od życia społecznego i w izolacji podczas nauczania w warunkach domowych. Uczniowie ci biorą aktywny udział w życiu szkoły, uczestniczą we wszystkich imprezach i uroczystościach oraz w wybranych zajęciach dydaktycznych w szkole.

W ramach nauczania indywidualnego nauczyciele są zobowiązani do realizacji przedmiotów ujętych w szkolnym planie nauczania proporcjonalnie do ogólnej liczby godzin tej formy nauczania. Nauczyciel kieruje się podstawą programową i opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny dostosowany do możliwości rozwojowych i umiejętności każdego ucznia.