Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Nasza szkoła kształci młodzież od 16 do 24 roku życia umożliwiając dzieciom rozwój na wielu płaszczyznach edukacji, tak by spełnić zarówno oczekiwania rodziców, jak i samego ucznia. Dążymy do tego, aby uczeń zdobył takie umiejętności, które pomogą mu w codziennym funkcjonowaniu i samodzielnym życiu.

Nadrzędnym kierunkiem wyznaczonym w ramach realizacji programu Szkoły Przysposabiającej do Pracy i jej wizji jest podnoszenie poziomu funkcjonowania społecznego i zawodowego uczniów. Do szkoły przyjmowani są uczniowie  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym a także ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Nauka w tej szkole trwa 3 lata. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy to danie szansy na dalszą edukację i rozwój naszych dzieci. W naszym Ośrodku Szkoła istnieje od 2005 roku, nauka i praca w niej opiera się na następujących przedmiotach: funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, zajęcia z kreatywności, zajęcia sportowe, wychowanie fizyczne oraz religia.

Od wielu lat nasi nauczyciele tworzą i doskonalą Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, podnoszą własne umiejętności, aby maksymalnie wykorzystać możliwości rozwojowe naszych uczniów. Na zajęciach omawiane są treści z zakresu podstaw matematyki, języka polskiego, aspekty życia społecznego, kulturowego, osobistego, techniki komputerowe oraz wiedza przyrodnicza. Kształtowane jest poczucie niezależności i samodzielności. Uczniowie doskonalą umiejętności techniczne, plastyczne czy dekoratorskie. Treści zajęć dostosowane są do zainteresowań młodzieży z uwzględnieniem ich indywidualnych predyspozycji. Przez wszystkie lata staramy się wzbogacać i uatrakcyjniać zajęcia poprzez wprowadzanie nowych metod pracy. To w czasie zajęć uczniowie zdobywają umiejętności praktyczne, które następnie w pełni mogą wykorzystać w codziennym życiu, by żyć odpowiedzialnie i godnie.

Na zajęciach z przysposobienia do pracy uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności. Uczą się: gotować, sprzątać, szyć, wykonują różne przedmioty dekoracyjne. Niektóre prace takie jak aniołki z gipsu, stroiki bożonarodzeniowe, kartki świąteczne na stałe  wpisały się w działania na rzecz naszej szkoły.

Zajęcia gastronomiczne i zajęcia z gospodarstwa domowego uczą naszą młodzież planować życie w domu, jak organizować zakupy i swoją pracę. Tego rodzaju zajęcia dostarczają zarówno nam, jak i uczniom wiele zadowolenia i satysfakcji. Nasza pracownia kulinarna jest profesjonalnie zaopatrzona, mamy kuchnie, pomieszczenie gospodarcze, łazienki i pokoje – pozwala nam to na wykonanie pełnego zakresu czynności gospodarstwa domowego.

Na zajęciach kształtujących kreatywność nasi podopieczni dzięki różnym technikom plastycznym i muzycznym rozwijają swoje zainteresowania. Na zajęciach z muzyki uczniowie poznają przeboje polskiej i światowej muzyki rozrywkowej, a także pieśni patriotyczne, pastorałki i kolędy. Zdobyte umiejętności prezentowane są  przy okazji uroczystości szkolnych i międzyośrodkowych ( Dzień Pracownika Socjalnego, Festiwal Talentów, Jasełka). Zajęcia te spełniają jeszcze jedną ważna rolę, a mianowicie – kształtują umiejętność spędzania wolnego czasu.

Zajęcia rozwijające komunikowanie się mają służyć dalszemu rozwijaniu języka i umie­jętności porozumiewania się w bliskim i dalszym środowisku w mowie, jak i w każdy możliwy dla ucznia sposób, również z wykorzysta­niem odpowiednich pomocy do komunikacji, technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Uczniowie klas Przysposabiających do Pracy pomimo swoich niepełnosprawności, aktywnie uczestniczą w zajęciach sportowych. Chętnie biorą udział w Olimpiadach Sportowych i odnoszą sukcesy na szczeblu wojewódzkim  i ogólnopolskim. Ponadto uczniowie mogą brać udział w organizowanych zajęciach pozalekcyjnych.

Zadaniem Szkoły Przysposabiającej do Pracy jest stworzenie odpowiednich warunków do zdobywania wiedzy, rozwijania zaradności i samodzielności poprzez prace praktyczne czy metody aktywizujące wykorzystywane na lekcjach.