Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego podejmowane są działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Nasza szkoła prowadzi kształcenie zawodowe w zawodach:

 • cukiernik (trzyletni cykl nauki)
 • kucharz (trzyletni cykl nauki)
 • stolarz (trzyletni cykl nauki)

O przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej mogą się ubiegać:

 • absolwenci szkoły podstawowej specjalnej;
 • absolwenci szkoły podstawowej ogólnej, którzy posiadają orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej do kształcenia specjalnego.

Nauczanie zawodowe składa się z dwóch równocześnie funkcjonujących bloków – ogólnego i zawodowego. W ramach bloku nauczania ogólnego w szkole zawodowej realizowane są następujące przedmioty:

 • język polski;
 • język angielski;
 • historia;
 • wiedza o społeczeństwie;
 • podstawy przedsiębiorczości;
 • geografia;
 • biologia;
 • chemia;
 • fizyka;
 • matematyka;
 • informatyka;
 • wychowanie fizyczne;
 • edukacja dla bezpieczeństwa;
 • religia;
 • wychowanie do życia w rodzinie.

Blok nauczania zawodowego zawiera treści programowe przewidziane dla danego zawodu. Są one realizowane na przedmiotach  zawodowych.

Przedmioty zawodowe – cukiernik:

 • Organizacja i wyposażenie zakładów gastronomicznych;
 • Technologie produkcji cukierniczej;
 • Prowadzenie działalności gospodarczej;
 • Język angielski zawodowy;
 • Zajęcia praktyczne.

Przedmioty zawodowe – kucharz:

 • Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem;
 • Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomi;
 • Prowadzenie działalności gospodarczej;
 • Język angielski zawodowy;
 • Zajęcia praktyczne.

Przedmioty zawodowe – stolarz:

 • Technologia i materiałoznawstwo;
 • Rysunek techniczny i konstrukcje;
 • Maszyny i narzędzia;
 • Prowadzenie działalności gospodarczej;
 • Język angielski zawodowy;
 • Zajęcia praktyczne.

Zajęcia praktyczne uczniowie obu kierunków kształcenia odbywają u pracodawców na podstawie zatrudnienia w charakterze młodocianego pracownika. Dlatego ważne jest, aby kandydat do branżowej szkoły I stopnia specjalnej podpisał umowę o pracę przed ukończeniem osiemnastego roku życia.

Po ukończeniu szkoły absolwent może:

 • przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe prowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i uzyskać Dyplom Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe
 • przystąpić do egzaminu czeladniczego prowadzonego przez Izby Rzemieślnicze i uzyskać Dyplom Czeladnika.
 • kontynuować naukę w liceach i na kursach zawodowych
 • podjąć pracę zawodową jako wykwalifikowany pracownik w swoim zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik powinien być przygotowany do:

 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych,
 • sporządzania półproduktów cukierniczych,
 • sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych,
 • dekorowania wyrobów cukierniczych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik może podjąć pracę w zakładach przetwórstwa spożywczego produkujących wyroby cukiernicze i ciastkarskie, w typowych zakładach cukierniczych, jak i u prywatnych właścicieli ciastkarni, cukierni, w restauracjach, w hotelach czy też zakładach lub punktach gastronomiczno – usługowych produkujących lody i desery. Może też otworzyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do:

 • wytwarzania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych w systemie,
 • klasyfikowania i składowania materiałów drzewnych i drewnopochodnych,
 • stosowania technologii zapewniających wysoką jakość i funkcjonalność wyrobów,
 • użytkowania oraz konserwacji maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie,
 • oceniania sprawności technicznej maszyn i narzędzi stosowanych w stolarstwie,
 • wykonywania napraw, renowacji, rekonstrukcji i konserwacji wyrobów.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz może podjąć pracę w zakładach meblarskich, zakładach stolarki budowlanej, galanterii drzewnej, opakowań oraz na robotniczych stanowiskach pracy takich działów zakładu stolarskiego jak: obróbka ręczna i maszynowa drewna i tworzyw drzewnych, suszarnia materiałów drzewnych, skład materiałów drzewnych, hydrotermiczna i plastyczna obróbka drewna, konserwacja i zabezpieczanie materiałów, modelarnia, klejarnia, wykończalnia, montownia, pakowalnia, magazyn wyrobów gotowych. Absolwent może też podjąć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do:

 • przechowywania żywności;
 • sporządzania potraw i napojów;
 • wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz może podjąć pracę w zakładach gastronomicznych, w restauracjach, jadłodajniach, barach, w hotelach, w punktach gastronomiczno – usługowych oraz w firmach cateringowych.  Może też otworzyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna  przygotowuje uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.