Gimnazjum Specjalne

Gimnazjum Specjalne o strukturze organizacyjnej I – III dąży do osiągnięcia jak najlepszego rozwoju uczniów.

Uczniowie gimnazjum są przygotowywani do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, podejmowania decyzji o dalszej edukacji odpowiedniej do ich możliwości, uzdolnień i osiągnięć, kształcenia szacunku do tradycji, historii państwa i regionu, rozwoju talentów, zainteresowań poznawczych na miarę bazy dydaktycznej szkoły i własnych możliwości oraz dokonywania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.
Oddziały klasowe są zróżnicowane pod względem niepełnosprawności intelektualnej, co niewątpliwie wspomaga proces edukacyjny każdego ucznia.
Gimnazjum Specjalne stanowią oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz Zespoły Edukacyjno-Terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym, znacznym i z autyzmem.

Dla uczniów z lekkim stopniem niepełnosprawności stosuje się kształcenie przedmiotowe. Na etapie gimnazjum zajęcia edukacyjne obejmują następujące przedmioty:
• Język polski;
• Język angielski;
• Historia;
• Wiedza o społeczeństwie;
• Matematyka;
• Fizyka;
• Biologia;
• Geografia;
• Chemia;
• Plastyka;
• Muzyka;
• Zajęcia techniczne;
• Zajęcia artystyczne,
• Informatyka,
• Edukacja dla bezpieczeństwa;
• Wychowanie fizyczne;
• Religia

W zespołach edukacyjno – terapeutycznych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym realizowane są następujące przedmioty:
• Funkcjonowanie w środowisku;
• Plastyka;
• Technika;
• Wychowanie fizyczne;
• Muzyka;
• Religia.
Praca w zespołach odbywa się w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapautyczne opracowane dla każdego ucznia na podstawie diagnozy i oceny aktualnego poziomu rozwoju psychofizycznego. Nauczyciele w swojej pracy wykorzystują szeroki wachlarz metod i form pracy: Metodę Dobrego Startu, Poranny krąg – stymulacja polisensoryczna, Metodę Ośrodków Pracy, Terapię pedagogiczną, Metodę Ruchu Rozwijającego V. Sherborne, Muzykoterapię i relaksację, Dogoterapię, Metodę Knillów, Bajkoterapię, Integrację sensoryczną, Elementy terapii behawioralnej.

Placówka zapewnia wychowankom następujące zajęcia specjalistyczne:
• Usprawnianie technik szkolnych
• Terapia logopedyczna
• Terapia pedagogiczna
• Zajęcia socjoterapeutyczne
• Rewalidacja indywidualna
• Dogoterapia

Młodzież gimnazjalna ma zapewnioną pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Proces edukacyjny uczniów wspierany jest przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną.
Nauczyciele wspierają uczniów i zachęcają do angażowania się we wszystkie imprezy szkolne oraz międzyszkolne. Uczniowie gimnazjum biorą udział w różnego rodzaju olimpiadach sportowych, zawodach, zdobywając na nich czołowe miejsca.
Uczniowie mają także możliwość w sposób czynny brać udział w zajęciach pozalekcyjnych takich jak: koło języka angielskiego, koło biblijne, koło polonistyczne, koło matematyczne, koło informatyczne, koła sportowe, koło ekologiczne.
Nasze gimnazjum posiadając szeroki wachlarz metod, form pracy, sprzyja wszechstronnemu rozwojowi każdego ucznia. przez co może być śmiało nazwane szkołą dobrą i przyjazną dla każdego dziecka.

Gimnazjum jest etapem do zdobywania wiedzy i umiejętności w szkole zawodowej i przysposabiającej do pracy.