Szkoła Podstawowa Specjalna

W Ośrodku funkcjonuje ośmioletnia szkoła podstawowa specjalna, do której mogą uczęszczać uczniowie z lekką, umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną, a także dzieci z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W szkole może uczyć się każde dziecko skierowanie przez Starostwo Powiatowe w Turku, które posiada aktualne orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zgodę rodziców/opiekunów prawnych na kształcenie w naszej placówce.

Szkoła Podstawowa obejmuje dwa etapy edukacyjne:

 • klasa I – III – I etap edukacyjny kształcenie zintegrowane;
 • klasa IV – VIII – II etap edukacyjny kształcenie przedmiotowe.

Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w ramach I etapu edukacyjnego mają zajęcia z zakresu edukacji wczesnoszkolnej w skład, której wchodzą:

 • edukacja polonistyczna;
 • edukacja matematyczna;
 • edukacja społeczno;
 • edukacja przyrodnicza;
 • edukacja plastyczna;
 • edukacja techniczna;
 • edukacja informatyczna;
 • edukacja muzyczna;
 • wychowanie fizyczne;
 • język angielski;
 • religia.

Na II etapie edukacyjnym realizowane są następujące przedmioty:

 • język polski;
 • język angielski;
 • muzyka;
 • plastyka;
 • historia;
 • wiedza o społeczeństwie;
 • przyroda;
 • geografia;
 • biologia;
 • chemia;
 • fizyka;
 • matematyka;
 • informatyka;
 • technika;
 • wychowanie fizyczne;
 • edukacja dla bezpieczeństwa;
 • religia;
 • wychowanie do życia w rodzinie.

 

W szkole podstawowej w oddziałach dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczniowie przystępują do sprawdzianu po klasie VIII organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną mającego na celu zbadanie stopnia opanowania zdobytych umiejętności.

Dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z autyzmem naukę na I i II etapie kształcenia oferujemy w małych liczebnie zespołach edukacyjno-terapeutycznych. Praca w zespołach odbywa się w oparciu o indywidualne plany edukacyjno – terapeutyczne opracowane dla każdego dziecka na podstawie diagnozy i oceny aktualnego poziomu rozwoju psychofizycznego. Rozwijanie umiejętności uczniów i przygotowanie ich do życia w społeczeństwie odbywa się na następujących przedmiotach:

1) zajęcia edukacyjne:

 • funkcjonowanie osobiste i społeczne;
 • zajęcia rozwijające komunikowanie się;
 • zajęcia rozwijające kreatywność;
 • wychowanie fizyczne;
 • religia.

2) zajęcia rewalidacyjne.

Integralną częścią procesu edukacji w szkole jest rewalidacja indywidualna wspomagająca rozwój dziecka w sposób korekcyjny, kompensacyjny i usprawniający.

Szczególne znaczenie w pracy z dziećmi mają, więc zajęcia rewalidacyjne, dlatego też niezmiernie ważne jest aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych ucznia, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w życiu. Zajęcia mają wzmacniać posiadane umiejętności, wyrównywać braki i jednocześnie zapobiegać dalszym nieprawidłowościom.

Nauczyciele w swojej pracy edukacyjno – wychowawczo – terapeutycznej wykorzystują następujące metody i formy pracy:

 • Metodę Dobrego Startu;
 • Metodę poczucia świadomości ciała „Program Aktywności” M.,Ch.Knillów;
 • Metodę  Ruchu Rozwijającego W.Sherborne,
 • Poranny Krąg – stymulację polisensoryczną według pór roku;
 • Metody wspomagające komunikację pozawerbalną;
 • Programy  komputerowe i inne.

 

Celem kształcenia i wychowania uczniów jest przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania w najbliższym środowisku.

Szkoła Podstawowa jest etapem do zdobywania wiedzy i umiejętności w branżowej szkole I stopnia lub szkole przysposabiającej do pracy.