Prawa i obowiązki wychowanka

Prawa i obowiązki wychowanka
 
 Wychowanek bursy ma prawo do:
 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w Bursie zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności osobistej;
 • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie opiekuńczo – wychowawczym;
 • swobody wyrażania myśli, przekonań, w szczególności dotyczących życia Bursy, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych;
 • poszanowania godności osobistej i prywatności;
 • korzystania z mieszkania i wyżywienia;
 • rozwijania zainteresowań i uzdolnień;
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny zachowania;
 • pomocy w nauce i innych osobistych trudnościach życiowych;
 • korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego, zawodowego i pomocy medycznej;
 • korzystania z pomieszczeń Zespołu, sprzętu i pomocy dydaktycznych;
 • wychodzenia poza teren bursy w godz. 17:00 – 20:30 po wpisaniu się w rejestrze wyjść i powrotów;
 • uczenia się w pokojach mieszkalnych w różnych porach dnia do godziny 22:00 lub
  w pokojach nauki w godzinach do tego przeznaczonych;
 • uczenia się po godzinie 22:00 pod warunkiem, że nie zakłóca spokoju i wypoczynku innych, lecz nie dłużej niż do godz. 24:00 – za zgodą wychowawcy dyżurnego;
 • korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych Zespołu służących do nauki własnej, rozwijania i pogłębiania zainteresowań do godz. 21:30, a w uzasadnionych przypadkach dłużej za zgodą wychowawcy pełniącego dyżur;
 • odwiedzin – tylko w godz. 17:00 – 19:00 (po uzyskaniu zgody przez współmieszkańców pokoju do odwiedzin) – rodzice mogą odwiedzać wychowanków w każdym czasie. Odwiedziny obcych osób następują za zgodą wychowawcy, po odnotowaniu godziny przyjścia i wyjścia w rejestrze odwiedzin i pozostawieniu dokumentu tożsamości;
 • wyjazdu do domu w sprawach uzasadnionych za zgodą wychowawcy, po uzyskaniu przez niego informacji od rodziców/opiekunów prawnych i wpisaniu się wychowanka w zeszycie wyjazdów;
 • współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych Bursy oraz wyborze Młodzieżowej Rady Bursy;
 • zapoznania się z wymaganiami wychowawczymi na dany rok szkolny, wynikającymi z realizacji Programu Wychowawczo- Profilaktycznego, działania kół i sekcji;
 • zgłaszania wniosków dotyczących  poprawy funkcjonowania Bursy;
 • reprezentowania Bursy w różnorodnych konkursach, imprezach kulturalno – sportowych
  i innych imprezach zgodnie ze swoimi umiejętnościami, uczestniczenia w życiu Bursy poprzez działalność samorządową;
 • uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w Bursie;
 • uczestniczenia w zajęciach odbywających się poza terenem Bursy do godziny 22:00, za zgodą rodziców wyrażoną na piśmie;
 • swobodnego i stałego utrzymywania kontaktu ze środowiskiem rodzinnym;
 • przyjmowania w Bursie osób odwiedzających, za zgodą i wiedzą wychowawcy, w czasie i miejscu do tego wyznaczonym, zgodnie z zapisem § 37 ust.3 Statutu Bursy.
 
 1. Wychowanek Bursy Szkolnej ma obowiązek:
 • przestrzegać postanowień zawartych w statucie Bursy Szkolnej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku;
 • dbać o honor Zespołu, godnie reprezentować, szanować, wzbogacać jego tradycje i troszczyć się o jego dobre imię;
 • systematycznie uczestniczyć w zajęciach szkolnych, a po ich zakończeniu bezpośrednio wrócić do Bursy;
 • rzetelnie przygotowywać się do zajęć, wzbogacać swoją wiedzę, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki oraz zachowywać w tym czasie ciszę;
 • informować wychowawcę o uzyskanych ocenach z poszczególnych przedmiotów i o ocenie z zachowania w szkole;
 • przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do współmieszkańców, wychowawców i innych pracowników Zespołu;
 • brać udział w realizacji zadań podejmowanych przez własną grupę, inne grupy wychowawcze
  i sekcje samorządowe bursy;
 • dbać o własne zdrowie i higienę oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a także informować wychowawców o zauważonych nieprawidłowościach;
 • zgłaszania niepokojących symptomów w zachowaniu kolegów i koleżanek;
 • zachować czystość, ład i porządek we wszystkich pomieszczeniach Bursy i terenie przyległym do budynku;
 • posprzątać swój pokój codziennie do godz.9:00;
 • szanować mienie Bursy, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia, pokryć koszty szkody  w terminie 14 dni od daty wyceny zniszczenia ustalonego przez dyrektora w porozumieniu z rodzicami/ opiekunami prawnymi;
 • korzystać z żywienia w stołówce Bursy;
 • zachować spokój oraz przestrzegać ciszę nocną w godzinach od 22:00 do 6:00;
 • oszczędnie korzystać z wody i energii elektrycznej;
 • przestrzegać obowiązujący rozkład dnia
 • każde pogorszenie stanu zdrowia wychowanek musi zgłosić wychowawcy;
 • ustalić z wychowawcą, a w czasie jego nieobecności z dyrektorem każdy wyjazd do domu lub wyjście poza teren Bursy;
 • poinformować wychowawcę o planowanej czasowej nieobecności w dniu poprzednim, wypełnić zgłoszenie i oddać kartki żywieniowe w celu uzyskania zwrotu kosztów za wyżywienie. Uwaga ! – niespełnienie tego warunku spowoduje brak zwrotu kosztów wyżywienia;
 • regularnie uiszczać opłaty za żywienie i zakwaterowanie do 20 każdego miesiąca. Na wszelkie zadłużenia będą nakładane ustawowe odsetki;
 • uiszczać ustaloną kaucję za mieszkanie – w przypadku celowych zniszczeń zostanie pobrana odpowiednia część kaucji na pokrycie napraw przez pracownika Bursy;
 • rozliczyć się z placówką przed wykwaterowaniem zgodnie z treścią ustaleń na obiegówce;
 • wychowanek odchodzący z bursy zobowiązany jest powiadomić wychowawcę grupy o terminie odejścia i dokonać wszystkich formalności wyszczególnionych w obiegówce;
 • przestrzegać ustaleń dyrektora i wychowawców.
 
 1. Wychowankom bursy kategorycznie  zabrania się:
 • wnoszenia, posiadania, rozprowadzania, spożywania alkoholu i używania środków odurzających i przebywania pod ich wpływem na terenie placówki;
 • przyjmowania odwiedzin osób nietrzeźwych;
 • posiadania i palenia papierosów tytoniowych i elektronicznych na terenie bursy i w jej obejściu;
 • samowolnego wychodzenia z bursy;
 • hazardu;
 • dewastacji mienia placówki;
 • oglądania czasopism i filmów pornograficznych;
 • zachowań demoralizujących, wybryków chuligańskich, popełnienia czynów karalnych oraz stosowania samosądów;
 • zakłócania ciszy nocnej oraz samowolnego opuszczania bursy na noc;
 • trwałego dekorowania wnętrza pokoju, oklejania drzwi, ścian i mebli;
 • samowolnego zakładania, przerabiania oraz naprawiania instalacji elektrycznej, przerabiania zamków;
 • przywożenia do bursy i korzystania w pokojach mieszkalnych z urządzeń elektrycznych (czajnik, telewizor, opiekacz, grzałka, żelazko itd.), można z nich korzystać wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach;
 • przywożenia i korzystania w okresie jesienno – zimowym w pokojach mieszkalnych z grzejników elektrycznych;
 • używania na terenie bursy otwartego ognia tj. świeczek, kadzideł;
 • pozostawiania bez dozoru świecących się lampek w pokojach, ładowarek do telefonów komórkowych oraz włączonych do sieci laptopów;
 • wychylania się przez okno i siedzenia na parapecie;
 • wprowadzania i trzymania zwierząt;
 • parkowania prywatnych samochodów na terenie placu ZPEW.