Prawa i obowiązki wychowanka

1. Wychowanek ma prawo do:

• opieki wychowawczej i warunków pobytu w bursie zapewniających higienę, bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
• życzliwego i podmiotowego traktowania,
• swobodnego wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza się tym dobra innych osób,
• poszanowania godności osobistej i prywatności,
• korzystania z mieszkania i wyżywienia w bursie,
• korzystania z pomocy w nauce i pomocy w przygotowaniu zadań domowych, pogłębiania swojej wiedzy poprzez czytanie książek i prasy oraz oglądanie wybranych programów telewizyjnych,
• uczenia się w pokojach mieszkalnych w różnych porach dnia do godziny 2200 lub w pokojach nauki w godzinach do tego przeznaczonych,
• uczenia się po godzinie 2200 pod warunkiem, że nie zakłóca spokoju i wypoczynku innych lecz nie dłużej niż do godz. 2400 – za zgodą wychowawcy dyżurnego,
• korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych bursy służących do nauki własnej, rozwijania i pogłębiania zainteresowań do godz. 2100 w uzasadnionych przypadkach dłużej, ale decyduje o tym wychowawca dyżurny,
• uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w bursie, a także poza nią w innych zajęciach prowadzonych przez placówki kulturalne, sportowe, organizacje młodzieżowe i społeczne – pod warunkiem zgody wychowawcy i wyrażeniem pisemnej zgody przez rodzica oraz zorganizowanych wyjść na zajęcia i imprezy kulturalne pod opieką wychowawcy,
• korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz w sprawach budzących szczególne zainteresowanie z prośbą o wyjaśnienie i pomoc w ich rozwiązywaniu,
• wychodzenia poza obręb bursy w czasie wolnym od godz.1200 do 1600 i od godz. 1900 do 2100 w sezonie letnim, a w sezonie zimowym do godz. 2000 za pisemną zgodą rodziców,
• wyjazdu do domu na każdą niedzielę i święto oraz dni wolne od nauki lub w inne dni w sprawach uzasadnionych po uprzedniej zgodzie wychowawcy, informacji od rodziców i wpisaniu się do zeszytu wyjazdów,
• okresowych odwiedzin – tylko w czasie wolnym (oraz po uzyskaniu zgody przez współmieszkańców pokoju do odwiedzin) – rodzice mogą odwiedzać w każdym czasie, koleżanki i koledzy od godz. 1200 do godz. 1600 za zgodą wychowawcy bursy i pozostawieniu dokumentu tożsamości,
• współudziału w decydowaniu w sprawach wychowawczych i organizacyjnych bursy oraz wybierania Młodzieżowej Rady Bursy,
• zapoznania się z wymaganiami wychowawczymi na dany rok, wynikającymi z realizacji programów wychowawczych, profilaktycznych, działania kół i sekcji,
• zgłaszania wniosków dotyczących poprawy funkcjonowania bursy,
• sprawiedliwego, obiektywnego i jawnego oceniania zachowania,
• reprezentowania bursy w różnorodnych konkursach, imprezach kulturalno – sportowych i innych imprezach zgodnie ze swoimi umiejętnościami.

2. Wychowanek ma obowiązek:

• przestrzegania postanowień zawartych w statucie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych,
• dbania o honor Zespołu, godnego reprezentowania, szanowania i wzbogacania jego dobrych tradycji,
• systematycznego uczęszczania do szkoły, rzetelnego przygotowywania się do zajęć, wzbogacania swojej wiedzy, wykorzystywania jak najlepiej czasu i warunków do nauki, zachowywania w tym czasie ciszy,
• dostarczania informacji o uzyskanych ocenach potwierdzonej przez wychowawcę klasy lub wydruk z konta dziennika elektronicznego,
• odpowiadania za własne życie, zdrowie, rozwój intelektualny oraz dbania o higienę osobistą, estetykę ubioru, kulturę słowa i bycia,
• przestrzegania zasad współżycia społecznego, a w szczególności:
– okazywania szacunku wszystkim pracownikom Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych oraz innym mieszkańcom,
– przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,
– szanowania poglądów i przekonań innych ludzi oraz godności i wolności osobistej drugiego człowieka,
• utrzymywania czystości i estetyki pomieszczeń mieszkalnych i innych pomieszczeń oraz otoczenia wokół bursy i troszczenie się o jej mienie,
• uczestnictwa w sprawach społecznych na rzecz ZPEW i środowiska,
• przestrzegania przepisów i zasad zawartych w Regulaminie Mieszkańca Bursy Szkolnej, regulaminach bhp i p.poż,
• oszczędnego korzystania z wody i energii elektrycznej,
• regularnego uiszczenia opłat za wyżywienie (odebranie kartek żywnościowych 1-go każdego miesiąca) i zakwaterowanie do 20 każdego miesiąca lub w innym terminie, ale tylko po uprzedniej akceptacji przez dyrektora na umotywowany wniosek wychowanka. Na wszelkie zadłużenia będą nakładane ustawowe odsetki,
• przestrzegania rozkładu dnia,
• poinformowania o czasowej nieobecności w dniu poprzednim na specjalnym blankiecie, złożeniu kartek żywieniowych w celu zwrotu kosztów za wyżywienie. Uwaga ! – nie spełnienie tego warunku spowoduje nie otrzymanie zwrotu kosztów wyżywienia,
• uiszczenie ustalonej kaucji za mieszkanie – w przypadku celowych zniszczeń zostanie pobrana odpowiednia część kaucji na pokrycie napraw przez konserwatora,
• dokonywania zmian w umeblowaniu pokoju tylko za zgodą wychowawcy,
• rozliczenia się z placówką przed wykwaterowaniem zgodnie z treścią ustaleń na obiegówce,
• współudziału w realizacji zadań podejmowanych przez własną grupę, inne grupy wychowawcze i sekcje samorządowe,
• postępowania zgodnego z dobrem społeczności, całej placówki, troski o jej dobre imię, współtworzenie jej autorytetu.
Ponadto wychowanek obowiązany jest do przestrzegania następujących szczegółowych ustaleń:
• codziennego sprzątania pokoi oraz robienia raz w tygodniu porządków generalnych (środa i piątek),
• chodzenia w bursie w miękkim obuwiu,
• przestrzegania zakazu wyrzucania przez okna jakichkolwiek przedmiotów (w tym odpadków).
• prania, suszenia i prasowania bielizny oraz gotowania tylko w pokojach socjalnych,
• wymieniania bielizny pościelowej raz w miesiącu lub wg potrzeb,
• wyjazd wychowanka do domu w trakcie tygodnia spowodowany chorobą lub inną ważną sytuacją rodzinną następuje po uzgodnieniu z rodzicami i wychowawcą,
• przestrzegania godzin posiłków i nie wynoszenia naczyń ze stołówki,
• ponoszenia odpowiedzialności za to, by osoby odwiedzające swym zachowaniem nie naruszały regulaminu bursy. Odwiedzający mają obowiązek pozostawienia w pokoju wychowawców bursy legitymacji szkolnej lub dowodu tożsamości,
• wszystkie zauważone usterki i awarie, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu należy natychmiast zgłaszać wychowawcy grupy, wychowawcy dyżurującemu i dyrektorowi placówki,
• każdorazowo wychodząc z pokoju zamykania drzwi na klucz i zabierania klucza ze sobą, jeśli pozostaje na terenie bursy, bądź oddawania w pokoju wychowawców, gdy opuszcza bursę.
• wychowawca ma prawo wejść do pokoi wychowanków o każdej porze.
• wychowanek uczestniczący w różnych zajęciach pozalekcyjnych i imprezach organizowanych przez szkołę, kluby sportowe, korzystający z korepetycji poza bursą powinien dostarczyć wychowawcy grupy pisemną zgodę rodziców,
• przestrzegania ustalonego rozkładu dnia,
• każde pogorszenie stanu zdrowia wychowanek powinien zgłosić wychowawcy,
• wychowanek odchodzący z bursy zobowiązany jest powiadomić wychowawcę grupy o terminie odejścia i dokonać wszystkich formalności wyszczególnionych w karcie obiegowej.

3. Wychowankom naszej bursy zabrania się:

• wnoszenia, posiadania, rozprowadzania, spożywania alkoholu i używania środków odurzających i przebywania pod ich wpływem na terenie placówki,
• przyjmowania odwiedzin osób nietrzeźwych,
• posiadania i palenia papierosów na terenie bursy,
• samowolnego wychodzenia z bursy,
• hazardu,
• dewastacji mienia placówki,
• oglądania czasopism i filmów pornograficznych,
• zachowań demoralizujących, wybryków chuligańskich, popełnienia czynów karalnych oraz stosowania samosądów,
• zakłócania ciszy nocnej oraz samowolnego opuszczania bursy na noc,
• trwałego dekorowania wnętrza pokoju, oklejania drzwi, ścian i mebli,
• samowolnego zakładania, przerabiania oraz naprawiania instalacji elektrycznej, przerabiania zamków,
• przywożenia do bursy i korzystania w pokojach mieszkalnych z urządzeń elektrycznych (czajnik, telewizor, opiekacz, grzałka, żelazko itd.), można z nich korzystać wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach,
• przywożenia do bursy i korzystania w okresie jesienno – zimowym w pokojach mieszkalnych z grzejników elektrycznych,
• używania na terenie bursy otwartego ognia tj. świeczek, kadzideł,
• pozostawiania bez dozoru świecących się lampek w pokojach, ładowarek do telefonów komórkowych oraz laptopów pozostawionych włączonych do sieci,
• wychylania się przez okno i siedzenia na parapecie,
• wprowadzania i trzymania zwierząt,
• parkowania prywatnych samochodów na terenie placu bursy.