Rekrutacja do SOSW

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W ZESPOLE PLACÓWEK EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZYCH W TURKU

REKRUTACJA I OFERTA EDUKACYJNA

Rekrutacja uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Turku trwa cały rok. Prowadzimy nabór w trybie ciągłym do:

 • Szkoły Podstawowej Specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i autyzmem.
 • Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w zawodach: kucharz, stolarz (praktyczna nauka zawodu odbywa się na warsztatach szkolnych w przypadku kucharza, a  stolarza w zakładach pracodawców).
 • Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i autyzmem oraz na:
 • Indywidualne Zajęcia Rewalidacyjno – Wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,
 • Nauczanie indywidualne.

Dokumenty wymagane do przyjęcia do szkoły:

  • Skierowanie Starostwa Powiatowego w Turku,
  • aktualne Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli posiada),
  • podanie o przyjęcie do szkoły,
  • ostatnie świadectwo szkolne,
  • Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • 2 fotografie ( z imieniem i nazwiskiem na odwrocie),
  • Zaświadczenie o zdolności do wykonywania zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy, wynik badania kału z sanepidu (zawód kucharz i cukiernik), wynik testów skórnych (zawód cukiernik) w przypadku uczniów szkoły branżowej,
  • Odpis skrócony aktu urodzenia (lub jego kopia),
  • Karta zdrowia ucznia,
  • podanie o przyjęcie do grupy wychowawczej Ośrodka (w przypadku pobytu dziecka w grupie wychowawczej),

 

 • Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały (w przypadku pobytu dziecka w grupie wychowawczej).

Pliki do pobrania:

 
 
 

NASZA OFERTA EDUKACYJNA

Oferujemy specjalistyczne zajęcia wspierające rozwój uczniów:

 • muzykoterapię,
 • arteterapię,
 • socjoterapię,
 • dogoterapię,
 • logoterapię,
 • integrację sensoryczną,
 • gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną,
 • terapię EEG biofeedback,
 • zajęcia z logopedii,
 • zajęcia usprawniania technik szkolnych,
 • zajęcia z edukacji prozdrowotnej,
 • zajęcia na krytej pływalni,
 • zajęcia sportowe (bowling, bocce, badmington, tenis stołowy, piłka nożna).

 Rozwijamy zainteresowania i uzdolnienia naszych uczniów:

 • kółka przedmiotowe,
 • kółka sportowe,
 • kółko ekologiczne,
 • kółko regionalne,
 • szkolny teatr „Makuszaki”,
 • zajęcia w Muzeum Rzemiosła Tkackiego,
 • zajęcia w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece,
 • zajęcia ogólnorozwojowe,
 • drużyna harcerska,
 • drużyna zuchów.

Zapewniamy naszym uczniom opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
i specjalistów:

 • oligofrenopedagogów,
 • tyflopedagogów,
 • surdopedagogów,
 • logopedów,
 • specjalistów w zakresie terapii biofeedback,
 • pedagoga,
 • psychologa,
 • socjoterapeuty,
 • biblioterapeuty,
 • doradcy zawodowego,
 • pielęgniarki medycyny szkolnej.

Dysponujemy nowoczesną bazą:

 • Biblioteka z Centrum Multimedialnym,
 • pracownia komputerowa,
 • nowoczesne pracownie przedmiotowe wyposażone w tablice interaktywne i rzutniki,
 • sala integracji sensorycznej,
 • sala doświadczania świata,
 • sala rekreacyjno-sportowa,
 • siłownia wewnętrzna,
 • sala terapii biofeedback,
 • boisko szkolne,
 • Otwarta Strefa Aktywności – siłownia zewnętrzna,
 • plac zabaw,
 • nowoczesna stołówka,
 • Gazetka Wirtualna,
 • szkolny radiowęzeł.

Ponadto:

 • stwarzamy uczniom możliwość udziału w różnorodnych konkursach, olimpiadach, wycieczkach, spotkaniach integracyjnych, imprezach szkolnych i pozaszkolnych, turnusach rehabilitacyjnych i innych,
 • świadczymy na rzecz wychowanków przebywających w grupach wychowawczych Ośrodka całodobową opiekę, od poniedziałku do piątku przez cały rok szkolny, za wyjątkiem ferii, wakacji i przerw świątecznych,
 • zapewniamy możliwość dowozu uczniów szkolnym busem,
 • nasza placówka jest nowoczesna, bezpieczna i dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (posiadamy sieć komputerową uczniowską i administracyjną, monitoring wizyjny, windę oraz platformę schodową dla osób niepełnosprawnych),
 • przy naszym Ośrodku działa Stowarzyszenie Przyjaźni Dzieciom oraz Klub dla Rodziców.