Nabór do SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
im. Kornela Makuszyńskiego w Turku
ogłasza nabór na rok szkolny 2019/ 2020

 

Uwaga! Nabór trwa cały rok!

1) Do klas I – VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i z autyzmem.

2) Do klasy I – Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w zawodach:

  • cukiernik – cykl trzyletni,
  • stolarz – cykl trzyletni,
  • kucharz – cykl trzyletni.

(Praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładach pracy. Szkoła oferuje pomoc w pozyskiwaniu miejsc praktyk. Uczniowie – młodociani pracownicy otrzymują wynagrodzenie w wysokości określonej przepisami Kodeksu Pracy, czas nauki wliczany jest do stażu pracy.)

3)  Do klasy I – Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w zawodzie:

  • pracownik gospodarstwa domowego – cykl trzyletni.


Wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej i Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczą się języka angielskiego. Oprócz nauki prowadzonej przez wysoko wyspecjalizowaną, kompetentną i przyjazną kadrę Ośrodek oferuje możliwość korzystania z bogatej i dobrze wyposażonej bazy oraz rozwijania swoich zainteresowań w licznych zajęciach pozalekcyjnych.
Ośrodek zapewnia wychowankom opiekę całodobową od poniedziałku od godz. 600 do piątku do godz. 1600

Zapraszamy do wirtualnej wycieczki po naszej szkole:


Wymagane dokumenty:
1.  Skierowanie Starostwa Powiatowego do Ośrodka.
2.  Aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
3.  Skrócony odpis aktu urodzenia (lub kopia).
4.  Ostatnie świadectwo szkolne.
5.  2 fotografie (z nazwiskiem na odwrocie).
6.  Zaświadczenie o przydatności do zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy.
W zawodzie cukiernik dodatkowo:

  • testy  skórne –  poradnia  alergologiczna,
  • badanie kału – Sanepid.

W zawodzie kucharz dodatkowo:

  • badanie kału – Sanepid.

7.  Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia wydane przez lekarza rodzinnego (dotyczy Szkoły Specjalnej  Przysposabiającej do Pracy).
8.  Karta zdrowia dziecka.
9.  Komplet dokumentów dotyczących dochodów w rodzinie (w przypadku skorzystania dziecka z całodobowej opieki).

Wszelkich informacji udziela sekretariat lub dyrektor Ośrodka w godz. 800 – 1500

Kontakt:
Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych
ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 5
62 – 700 Turek
e-mail: zpew-turek@wp.pl
tel.     289 60 60 – dyrektor
289 60 61 – sekretariat

Trwają zapisy uczniów do klas I  Szkoły Podstawowej, Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej  oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy na rok szkolny 2019/2020
W przypadku wszystkich pozostałych klas nabór prowadzony jest przez cały rok.

Pliki do pobrania:

Podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej

Podanie o przyjęcie do Szkoły Branżowej I stopnia

Podanie o przyjęcie do szkoły przysposabiającej do pracy

Wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego