Nabór do Bursy

Zasady przyjęcia i odejścia z bursy

1. Przyjęcia do bursy wychowanków dokonuje się na cały okres pobierania nauki w szkole.
2. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc pod uwagę brane są kryteria w kolejności:
a) uczniowie mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd jest niemożliwy,
b) uczniowie kontynuujący naukę, którzy w poprzednim roku mieszkali w bursie,
c) wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych korzystający z całkowitej opieki oraz młodzieży z rodzin zastępczych,
d) sieroty, półsieroty, dzieci samotnych matek,
e) dzieci pracowników oświaty,
f) uczniowie szkół zawodowych pobierających naukę na kursach ODZ,
g) w przypadkach szczególnie uzasadnionych warunkami materialnymi, zdrowotnymi i wychowawczymi do bursy może być przyjęty uczeń zamieszkały w Turku,
h) młodzież pochodząca z rodzin niewydolnych wychowawczo – na prośbę kuratora rodzinnego,
3. Uczeń ubiegający się o przyjęcie do bursy zobowiązany jest złożyć wypełnione podanie, skrócony odpis aktu urodzenia oraz zaświadczenie o zameldowaniu na stały pobyt do celów meldunkowych.
4. Uczeń, który nie został przyjęty do bursy może złożyć odwołanie do dyrektora o ponowne rozpatrzenie sprawy.
5. Pobyt wychowanka w bursie ustaje z powodu:
a) ukończenia szkoły lub zmiany środowiska przez wychowanka,
b) skreślenia z listy wychowanków,
c) rezygnacji wychowanka za zgodą jego rodziców lub opiekunów prawnych
6. Skreślenie wychowanka z listy może również nastąpić w przypadku:
a) nieusprawiedliwionej nieobecności w bursie trwającej 7 tygodni,
b) naruszenie postanowień Statutu ZPEW
7. Odejście wychowanka udokumentowane musi być obiegówką.

W razie samowolnego opuszczenia placówki lub niezgłoszenia się wychowanka w wyznaczonym terminie po usprawiedliwionej nieobecności Dyrektor Zespołu przeprowadza postępowanie wyjaśniające.

Pliki do pobrania

Podanie o przyjęcie do bursy

Karta informacyjna kursu ODZ