Rekrutacja do Bursy

REKRUTACJA DO BURSY SZKOLNEJ W ZESPOLE PLACÓWEK EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZYCH W TURKU

 1. Postępowanie rekrutacyjne.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie kryteria wymienione poniżej:

 1. uczniowie kontynuujący naukę, którzy w poprzednim roku mieszkali w bursie,
 2. uczniowie mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd jest niemożliwy ze względu na brak komunikacji publicznej lub zbyt dużej odległości do szkoły,
 3. w przypadku kandydata niepełnoletniego:
  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 4. w przypadku kandydata pełnoletniego:
  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata,
  • niepełnosprawność dziecka kandydata,
  • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę.
 1. Uczeń ubiegający się o przyjęcie do bursy zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
 • Podanie do dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Turku o przyjęcie do Bursy Szkolnej,
 • Odpis skrócony aktu urodzenia,
 • Zaświadczenie o zameldowaniu na stały pobyt do celów meldunkowych, załącznik nr 1 i załącznik nr 2.
 1. Procedura odwoławcza.

Uczeń, który nie został przyjęty do bursy może złożyć odwołanie do dyrektora o ponowne rozpatrzenie sprawy:

 • w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
  przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do bursy.
 • uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.
 • rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora Zespołu, przy odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
  w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 • dyrektor placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

Pliki do pobrania