Bursa Szkolna

Bursa Szkolna w Turku – pierwotna nazwa Bursa Szkolnictwa Zawodowego – została powołana decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Koninie z dniem 1 września 1980 roku.
Bursa jest placówką koedukacyjną przeznaczoną dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wszystkich typów z powiatu tureckiego i województwa wielkopolskiego, uczniów kursów Ośrodka Doskonalenia Zawodowego oraz uczniów Ochotniczych Hufców Pracy uczących się poza miejscem stałego zamieszkania.Bursa jako placówka międzyszkolna wspomaga i uzupełnia pracę dydaktyczną szkół, do których uczęszczają wychowankowie. Przejmuje również od rodziny funkcję wychowawczą i opiekuńczą na okres pobytu wychowanka w placówce.
Cel jaki sobie określiliśmy w codziennej pracy wychowawczej to przygotowanie wychowanka przebywającego w naszej bursie do wychowania człowieka dbającego o swój wygląd, rozwój fizyczny, intelektualny i emocjonalny. Mamy również zadanie ukształtowania naszego wychowanka do nabywania umiejętności aktywnego poszukiwania pracy lub dalszego kształcenia, człowieka twórczego, zdolnego do nawiązywania właściwych kontaktów międzyludzkich, umiejącego odróżnić dobro od zła, posługującego się poprawnym językiem polskim, bez wulgaryzmów z zachowaniem zasad dobrego wychowania.
Cały stan wychowanków bursy podzielony jest na grupy wychowawcze, do których przydzieleni są opiekunowie. Wychowawcy ponadto opiekują się sekcjami, pracą których kieruje Młodzieżowa Rada Bursy. Praca MRB i sekcji oparta jest na planach pracy, które młodzież realizuje. Praca samorządu MRB realizowana jest w następujących sekcjach:

• kulturalno – oświatowej
• porządkowo-dekoracyjnej
• informatycznej
• kole LOK

Zadaniem bursy jest zapewnienie swoim wychowankom:

• opieki i wychowania,
• właściwych warunków sanitarno – higienicznych,
• całodziennego wyżywienia,
• odpowiednich warunków do nauki,
• uczestniczenia w kulturze, sporcie, turystyce,
• rozwijania uzdolnień i zainteresowań,
• rozwijanie samodzielności i samorządności.

Cele jakie sobie nałożyliśmy i realizujemy w pracy opiekuńczo – wychowawczej to:

• dbałość o wszechstronny rozwój wychowanka,
• pomoc uczniom w nauce,
• diagnozowanie osiągnięć uczniów w obszarze dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym,
• zapewnienie bezpieczeństwa w czasie pobytu w bursie,
• wszechstronne przygotowanie do dorosłego życia,
• wyrównywanie poziomów dydaktycznych,
• współpraca z domem rodzinnym,
• kompensacja wychowania i uzupełnianie pracy wychowawczej szkoły,
• ścisła współpraca z nauczycielami, dyrektorami szkół, komendantami OHP i kierownikami praktyk.

Jesteśmy placówką zapewniającą wychowankowi wszechstronny rozwój oraz przygotowanie do dalszej nauki i samodzielnego życia na miarę XXI wieku.