Instytucje wspierające rodzinę

 

 

116 111 –Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.

Problemy i rozwiązania dotyczące domu i rodziny, przyjaźni, miłości i związków, szkoły, zdrowia i bezpieczeństwa. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 1200 – 2200, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz

 

800 060 800– bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego.

Pod tym numerem telefonu można uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości, czy ich dzieci zażywają dopalacze.

 

63 19 473- Telefon Zaufania Ośrodka Wsparcia dla Osób z Problemami Uzależnień w Turku.

Masz obawy, lęki, jesteś osamotniony? Obawiasz się, że Twoje dziecko lub ktoś z rodziny, przyjaciół popadł w uzależnienie od Internetu, alkoholu, narkotyków lub innych środków psychoaktywnych? Sam masz problemy wskazujące na uzależnienie? Chciałbyś więcej wiedzieć o uzależnieniach? Oferta telefonu skierowana jest również do: osób doznających przemocy w rodzinie, osób stosujących przemoc wobec bliskich,  świadków przemocy domowej. Czynny w godzinach: poniedziałek – czwartek: 715– 1700; piątek: 715 – 1515.

 

800 100 100bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli.

Przeznaczona jest dla tych, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 1200 – 1800,
pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl

 

800 12 12 12Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.

Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 815 do 2000. Po godzinie 2000 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

 

801 199 990–  Antynarkotykowy Telefon Zaufania.

Telefon oferuje: informację o sieci profesjonalnej pomocy, miniedukację, wsparcie psychologiczne. Czynny od 1600 – 2100 codziennie.

 

www.telefonzaufania.org.pl– Internetowy Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” – Masz problem? Nie wiesz co zrobić?Ktoś Cię skrzywdził?Ulegasz czyjejś przemocy?. Napisz.

801 120 002Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia.  Niebieska Linia skierowana jest do: osób doznających przemocy w rodzinie, osób stosujących przemoc wobec bliskich, świadków przemocy domowej.

 

801 140 068Pomarańczowa Linia Pomocy Rodzicom, których dzieci się upijają.

 

Ponadto można skorzystać z informacji i porad zawartych na stronach internetowych:

  • http://twojasprawa.org.pl/abc-konsumenta/samodzielne-dzialania/bezpieczne-technologie-pobierz-bezplatny-poradnik/
  • http://twojasprawa.org.pl/aktualnosci/poznaj-programowy-chronmy-dzieci-przed-pornobiznesem-wezwanie-do-dzialania/

W wyżej wymienionych poradnikach znajduje się wiele praktycznych wskazówek, jak pomóc dzieciom rozpoznawać i unikać potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z nowoczesnych technologii, które mogą w konsekwencji prowadzić do uzależnień, zaburzeń osobowości, agresji i niszczenia relacji społecznych.

 

Pomoc społeczna

Główne cele pomocy społecznej:

  • pomoc osobom i rodzinom oraz doprowadzenie do ich życiowego usamodzielniania,
  • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej dla osób, które nie posiadają dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
  • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom
    o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
  • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
  • integracja społeczna osób wykluczonych społecznie, stworzenie sieci usług socjalnych.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku ul. Konińska 4; 62-700 Turek 63 280 36 62; 63 289 19 86

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Łąkowa 1; 62-700 Turek 63 289 24 06

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku ul. Ogrodowa 4; 62 -700 Turek 63 279 40 62

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku, dział: Ośrodek Wsparcia dla Osób z Problemami Uzależnień świadczy wsparcie z zakresu: konsultacji indywidualnych i grupy informacyjno-edukacyjnej dla osób uzależnionych, konsultacji indywidualnych i grupy wsparcia dla osób współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie,konsultacji indywidualnych i grupy wsparcia dla osób uzależnionych po zakończonym programie leczenia w placówce odwykowej,porad indywidualnych dla DDA (tj. dorosłych dzieci alkoholików),porad indywidualnych i grupy wsparcia dla rodziców dzieci eksperymentujących i uzależnionych od substancji psychoaktywnych.
tel. 63 289 19 87, 63 280 36 64

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  w Turku,ul. T. Kościuszki 6, 62-700 Turek. Poradnia świadczy usługi z zakresu : Diagnoza i terapia trudności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, diagnoza i terapia logopedyczna, wczesna interwencja logopedyczna, wczesne wspomaganie rozwoju, ocena dojrzałości szkolnej, diagnoza i terapia integracji sensorycznej, diagnoza i terapia zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń zachowania (ADHD) u dzieci  i młodzieży, diagnozowanie i wspieranie ucznia wybitnie zdolnego, pomoc w zapobieganiu trudnościom wychowawczym, konsultacje psychologiczne
i pedagogiczne, zajęcia korekcyjno– kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze, terapia rodzinna, warsztaty dla dzieci i rodziców, terapia Biofeedback, zajęcia socjoterapeutyczne, terapia dziecka z wadą słuchu/wzroku, profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka, obserwacje dzieci na terenie przedszkola.

tel. 63 278 50 73

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów tel. 63 280 46 40 42

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brudzewie, ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew tel. 63 279 70 77 lub 63 279 83 30

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn tel. 63 288 59 30

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów tel. 63  289  20  27

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej, ul. Wiatraki 13, 62-730 Dobra tel. 63 279 80 01 02

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuliszkowie,Pl. Powstańców Styczniowych 1,62-740 Tuliszków tel. 63 279 33 97

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przykonie, ul. Szkolna 7,62-731 Przykona tel. 63 279 10 34