O Ośrodku

 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Turku jest placówką, która stwarza możliwości nauki, wychowania i opieki dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie, które ze względu na obniżony poziom intelektualny, deficyty rozwojowe nie są w stanie realizować obowiązku szkolnego w szkołach masowych.

W Ośrodku funkcjonuje szkoła podstawowa specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, szkoła branżowa I stopnia specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, szkoła przysposabiająca do pracy oraz grupy wychowawcze. Do Ośrodka mogą uczęszczać uczniowie z lekką, umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną, a także dzieci z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami sprzężonymi. Organizowane są również indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz nauczanie indywidualne dla dzieci, które ze względu na stan zdrowia nie mogą uczęszczać do szkoły.

Celem Ośrodka jest zapewnienie wszystkim uczniom i wychowankom właściwych warunków edukacyjno – rewalidacyjnych, wychowawczych, zdrowotnych oraz umożliwienie prawidłowego przebiegu procesu rozwoju i socjalizacji z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań. Cele realizowane są we współpracy z rodzicami lub opiekunami wychowanków oraz innymi placówkami oświatowo -wychowawczymi i instytucjami, wspierającymi działalność szkół i placówek w zakresie edukacji i wychowania. Odpowiednio dopasowane metody i formy pracy jak również właściwa organizacja pracy placówki oraz dobrze wykształcona kadra pedagogiczna stwarza niepełnosprawnym wychowankom możliwość usprawniania, korygowania i kompensowania zaburzonych funkcji.

Integralną częścią procesu edukacji w szkole jest rewalidacja indywidualna wspomagająca rozwój dziecka w sposób korekcyjny, kompensacyjny i usprawniający.

 

Do najważniejszych zadań Ośrodka należy:

 • przygotowanie wychowanków do samodzielnego udziału w życiu społecznym,
 • zapewnienie wszechstronnego rozwoju wychowanków w dostępnym dla nich zakresie, za pomocą specjalnych metod,
 • otoczenie opieką pedagogiczno – psychologiczną,
 • rozwijanie zainteresowań wychowanków przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych,
 • indywidualizacja procesu edukacyjnego uczniów odpowiednio do ich możliwości psychofizycznych,
 • wspomaganie rozwoju wychowanków poprzez oddziaływania rewalidacyjno – wychowawcze stymulujące ich rozwój, obejmujące potrzeby uczniów z uwzględnieniem potrzeb rodziny,
 • przygotowanie wychowanków do wykonywania zawodu,
 • kształtowanie wśród wychowanków postaw prozdrowotnych, proekologicznych oraz w zakresie ochrony środowiska.

 

Ponadto prowadzimy działalność na rzecz szeroko rozumianej integracji z środowiskiem lokalnym i społecznością uczniowską z innych szkół i ośrodków szkolno – wychowawczych. Uczniowie angażują się we wszystkie imprezy, uroczystości klasowe i szkolne, zdobywają nagrody i czołowe miejsca reprezentując szkołę w konkursach oraz zawodach i olimpiadach sportowych.

 

Atutem naszej placówki są:

 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
 • mało liczne klasy zapewniają indywidualizację procesu edukacyjnego,
 • liczne zajęcia rewalidacyjne (dydaktyczno – wyrównawcze, logopedyczne, gimnastyka korekcyjna,
 • liczne zajęcia pozalekcyjne (muzykoterapia, socjoterapia, biblioterapia, dogoterapia, koła zainteresowań),
 • nauka języka obcego,
 • liczne pomoce dydaktyczne sfinansowane przez EFS,
 • wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne refundowane przez PERON,
 • całodobowa opieka w grupach wychowawczych,
 • zapewnienie ciągłości procesu edukacyjnego poprzez wszystkie etapy edukacyjne,
 • promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.