Promowanie Ekologii

„Jak przejawiam troskę o środowisko naturalne w którym żyję?” – takie pytanie zadano wychowankom z naszej bursy 16 maja podczas przeprowadzanego wśród nich wywiadu. Celem podjętej akcji było zweryfikowanie wiedzy i świadomości ekologicznej wśród młodzieży w ramach ewaluacji wszelkich działań proekologicznych przeprowadzanych przez wychowawców placówki.
Zachowania ekologiczne to wszelkie działania, które może podjąć jednostka, wpływające pozytywnie na stan środowiska. Mogą to być zarówno spontaniczne działania pojedynczej osoby, jak i działania inspirowane lub wymagane przez podmioty zewnętrzne, regulacje prawne itp. W wywiadach z wychowankami szczególną uwagę poświęcono następującym obszarom: energetyka, ochrona przyrody, problemy środowiska naturalnego, gospodarka odpadami, zmiany klimatu, gospodarka wodna, bioróżnorodność, Natura 2000, jakość powietrza, zachowania konsumenckie, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), hałas i odór. Zagadnieniami, na których wychowankowie koncentrowali się rzadziej, były: odór i hałas, ale też CSR, zachowania konsumenckie, jakość powietrza, czy Natura 2000.
Podsumowując wyniki naszej sondy, stwierdzamy, że młodzież z bursy to osoby mające ponadprzeciętną wiedzę na temat szeroko pojętej ekologii, nastawione są one na rozwój osobisty w tym kierunku. Z wywiadu wynika też jednak, że nie zawsze ta wiedza przekłada się na praktykę. Ponadto nasuwa się wniosek, że świadomość ekologiczna młodzieży jest na wystarczająco wysokim poziomie, a poruszane w tym roku szkolnym przez wychowawców tematy z zakresu ekologii i ochrony środowiska znacząco wpłynęły na poziom działań wychowanków. Jednak mimo pozytywnego stosunku do środowiska naturalnego, brakuje niekiedy wiedzy, wiary w skuteczność działań ekologicznych pojedynczej jednostki i dobrych nawyków. Zdecydowana większość wychowanków uważa, że ich sposób życia oraz ich rodzin ma wpływ na stan środowiska naturalnego. Wychowankowie dostrzegają wiele pozytywnych zmian, jakie zaszły w działaniach na rzecz środowiska naturalnego podejmowanych przez zwykłych ludzi. Poprawa ta dotyczy nie tylko zachowań, które objęte zostały dodatkowymi regulacjami, takimi jak segregowanie odpadków czy korzystanie z toreb wielorazowego użytku, ale również innych działań, np. rezygnacji z jeżdżenia samochodem, zakupu sprzętu o niskim poborze energii i wody, niskiej emisji gazów, unikania kupowania produktów szkodliwych dla środowiska, oszczędzanie prądu i wody w gospodarstwach domowych, korzystanie z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz całkowicie dobrowolnego zbierania śmieci napotkanych w lesie, na łące, nad rzeką. Choć świadomość odpowiedzialności za środowisko, dbałość o zdrowie czy troska o przyszłe pokolenia są uważane za ważne motywacje do działań na rzecz środowiska, to według naszych podopiecznych przegrywają u większości z rachunkiem ekonomicznym. Negatywnym czynnikiem jest również przyzwyczajenie i niechęć do zmian charakteryzujące polskie społeczeństwo.
Pamiętajmy zatem, jak ważna jest edukacja ekologiczna, dzięki której można się dowiedzieć, jak pomóc przyrodzie obecnie, a także poznać sposoby zapobiegania wielkim zniszczeniom w przyszłości.
Organizatorkami przedsięwzięcia były: Mirosława Greber i Katarzyna Nitecka.