OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EMP@TYCZNA KLASA

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.         Ma na celu kreowanie postawy lojalności, współpracy i pomocy wśród dzieci i młodzieży. Założeniem projektu jest rozwijanie u dzieci i młodzieży umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych osób oraz reagowania na dany sposób zachowania.
Do projektu przystąpili uczniowie klasy IV, V i VI szkoły podstawowej. Uczestnicy będą realizować w każdym miesiącu zadania na godzinach wychowawczych zespołu klasowego lub na forum szkoły, które mają na celu kreowanie postawy lojalności, współpracy i pomocy wśród dzieci i młodzieży.
Empatyczna Klasa jest odpowiedzią na kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w roku szkolnym 2021/2022 tj. wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro, kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie oraz wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. Uwzględnia korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
                                                                Koordynatorzy: Marlena Graczyk, Marta Bakalarz