Matura z matematyki cz.II

Wymagania egzaminacyjne
Matura 2021 – poziom rozszerzony
Poniżej zestawienie tego co obowiązuje do matury rozszerzonej z matematyki w roku 2021.
 1. Liczby rzeczywiste uczeń:
 • wykorzystuje pojęcie wartości bezwzględnej i jej interpretację geometryczną, zaznacza na osi liczbowej zbiory opisane za pomocą równań i nierówności typu: , x ≥ 3, x ≤ 5;, 
 • stosuje w obliczeniach wzór na logarytm potęgi oraz wzór na zamianę podstawy logarytmu.
 1. Wyrażenia algebraiczne uczeń:
 • używa wzorów skróconego mnożenia ;
 • dzieli wielomiany przez dwumian ;
 • rozkłada wielomian na czynniki, stosując wzory skróconego mnożenia lub wyłączając wspólny czynnik przed nawias;
 • dodaje, odejmuje i mnoży wielomiany;
 • wyznacza dziedzinę prostego wyrażenia wymiernego z jedną zmienną, w którym w mianowniku występują tylko wyrażenia dające się łatwo sprowadzić do iloczynu wielomianów liniowych i kwadratowych;
 • dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli wyrażenia wymierne; rozszerza i (w łatwych przykładach) skraca wyrażenia wymierne.
     3.Równania i nierówności
 • stosuje wzory Viète’a;
 • rozwiązuje równania i nierówności liniowe i kwadratowe z parametrem;
 • rozwiązuje układy równań, prowadzące do równań kwadratowych;
 • stosuje twierdzenie o reszcie z dzielenia wielomianu przez dwumian ;
 • stosuje twierdzenie o pierwiastkach wymiernych wielomianu o współczynnikach całkowitych; rozwiązuje łatwe nierówności wielomianowe;
 • rozwiązuje proste nierówności wymierne; 
 • rozwiązuje równania i nierówności z wartością bezwzględną , 
4.Funkcje
 • na podstawie wykresu funkcji  szkicuje wykresy funkcji ;
 • szkicuje wykres funkcji określonej w różnych przedziałach różnymi wzorami; odczytuje własności takiej funkcji z wykresu.
5.Ciągi
 • oblicza granice ciągów, korzystając z granic ciągów typu , oraz z twierdzeń o działaniach na granicach ciągów;
 • rozpoznaje szeregi geometryczne zbieżne i oblicza ich sumy;
6.Trygonometria
 • stosuje miarę łukową, zamienia miarę łukową kąta na stopniową i odwrotnie;
 • wykorzystuje definicje i wyznacza wartości funkcji sinus, cosinus i tangens dowolnego kąta o mierze wyrażonej w stopniach lub radianach (przez sprowadzenie do przypadku kąta ostrego);
 • wykorzystuje okresowość funkcji trygonometrycznych;
 • posługuje się wykresami funkcji trygonometrycznych;
 • stosuje wzory na sinus i cosinus sumy i różnicy kątów, sumę i różnicę sinusów i cosinusów kątów;
 • rozwiązuje równania trygonometryczne , 
7.Planimetria
 • stosuje twierdzenia charakteryzujące czworokąty wpisane w okrąg i czworokąty opisane na okręgu;
 • stosuje twierdzenie Talesa i twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa do obliczania długości odcinków i ustalania równoległości prostych;
 • rozpoznaje figury podobne; wykorzystuje (także w kontekstach praktycznych) ich własności;
 • znajduje związki miarowe w figurach płaskich z zastosowaniem twierdzenia sinusów i twierdzenia cosinusów
8.Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej
 • oblicza odległość punktu od prostej;
 • posługuje się równaniem okręgu  oraz opisuje koła za pomocą nierówności;
 • wyznacza punkty wspólne prostej i okręgu;
 • oblicza współrzędne oraz długość wektora; dodaje i odejmuje wektory oraz mnoży je przez liczbę. Interpretuje geometrycznie działania na wektorach;
 • stosuje wektory do opisu przesunięcia wykresu funkcji.
9.Stereometria
 • określa, jaką figurą jest dany przekrój graniastosłupa płaszczyzną.
10.Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka
 • wykorzystuje wzory na liczbę permutacji, kombinacji, wariacji i wariacji z powtórzeniami do zliczania obiektów w sytuacjach kombinatorycznych;
 • oblicza prawdopodobieństwo warunkowe;
 • korzysta z twierdzenia o prawdopodobieństwie całkowitym.
11.Rachunek różniczkowy
 • oblicza granice funkcji (i granice jednostronne), korzystając z twierdzeń o działaniach na granicach i z własności funkcji ciągłych;
 • oblicza pochodne funkcji wymiernych;
 • korzysta z geometrycznej interpretacji pochodnej;
 • korzysta z własności pochodnej do wyznaczenia przedziałów monotoniczności funkcji;
 • znajduje ekstrema funkcji wielomianowych i wymiernych;
 • stosuje pochodne do rozwiązywania zagadnień optymalizacyjnych.
Uwaga! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji ze względu na pandemię COVID-19 te tematy nie obowiązują na maturze w 2021 roku, są to zagadnienia:
 matematyka 2021 poziom podstawowy
 • brak zadań z potęg w kontekście fizycznym, chemicznym itp.
 • brak błędu bezwzględnego i względnego przybliżenia,
 • brak wyznaczania max i min f. kwadratowej w przedziale domkniętym,
 • brak wykresów funkcji,
 • brak wykresów funkcji wykładniczych dla różnych podstaw,
 • brak f. wykładniczych w kontekście zjawisk fizycznych, chemicznych itp.
 • brak przybliżania wartości f. trygonometrycznych (tablice trygonometryczne),
 • brak własności okręgów stycznych,
 • brak cech podobieństwa trójkątów w kontekście praktycznym (UWAGA! – samo podobieństwo zostaje, usunięto tylko kontekst praktyczny),
 • brak kątów w ostrosłupach,
 • brak brył obrotowych (walec, stożek, kula),
 • brak kątów pomiędzy ścianami w graniastosłupach i ostrosłupach,
 • brak określania jaką figurą jest przekrój prostopadłościanu płaszczyzną,
 • brak średniej ważonej
 • brak odchylenia standardowego
Matematyka 2021 poziom rozszerzony
 • brak równań wielomianowych, które rozwiązujesz jako sprowadzenie do r. kwadratowego
 • brak wykresów f. logarytmicznych
 • brak kontekstu praktycznego dla f. logarytmicznych
 • brak ciągów rekurencyjnych
 • brak nierówności trygonometrycznych – równania zostają, więc wiele to nie zmienia:)
 • brak jednokładności wykorzystywanej do znajdowania obrazów niektórych figur geometrycznych (sama jednokładność zostaje)
 • brak interpretacji graficznej nierówności z dwiema niewiadomymi
 • brak wykorzystywania równań ogólnych prostych do stwierdzania prostopadłości i równoległości w geometrii
 • brak określania jaką figurą jest przekrój ostrosłupa
 • brak określania jaką figurą jest przekrój sfery
I to już wszystko! Sprostajcie wymaganiom choć wiem, że  to bardzo trudne.
Kasztany nie zakwitną zatem w tym roku nadaremno, bo w porze kwitnienia akacji maturzyści – oby! – przystąpią do najważniejszego egzaminu w życiu. Powodzenia!

Opracowała Mirosława Greber.matematyka.dlamaturzysty.info.pl