Ogólnopolski Projekt Edukacyjny pt.: „Zabawa sztuką”

 Od września 2020 roku klasa V szkoły podstawowej specjalnej bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym pt.: „Zabawa sztuką”, którego koordynatorem jest pani Anna Lipińska. Projekt realizowany będzie od 14.09.2020 do 31.05.2021 roku.
Głównym celem projektu „Zabawa  sztuką” jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.
Cele szczegółowe to przede wszystkim tworzenie przez nauczyciela warunków do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy, zapoznanie z wybranymi dziełami i ich twórcami, rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno, rozwijanie postawy twórczej dzieci z jej nieodłącznymi atrybutami tj. kreatywnością, innowacyjnością, kształtowanie umiejętności rozumienia i interpretowania pojęć przy wykorzystaniu obrazów, rozwijanie zainteresowań światem przyrody poprzez wykorzystywanie dzieł sztuki, doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych, a przede wszystkim wspomaganie rozwoju dzieci, odkrywanie dziecięcych talentów, budowanie więzi w grupie oraz rozwijanie wiary we własne możliwości.
Wychowanie plastyczne i techniczne jest koniecznym i nieodzownym czynnikiem wszechstronnego rozwoju dziecka oraz naturalną predyspozycją każdego od pierwszych lat życia. Wynika z potrzeb psychicznych, przejawia się we wszystkich formach aktywności, jest motorem jego rozwoju. Dlatego istotne jest zwrócenie uwagi na rozwijanie u dzieci twórczej aktywności, ponieważ dziecko bez względu na swoje zdolności, kiedy tworzy, jest szczęśliwe i radosne. Udział w projekcie ma charakter (arte)terapeutyczny, zainicjuje wiele twórczych działań plastycznych z dziećmi, wesprze ich harmonijny rozwój oraz uwolni ekspresję i kreatywność.