PODZIEL SIĘ DOBROCIĄ I MIŁOŚCIĄ – ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku, będące jednocześnie Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci potrzebujących wsparcia i opieki  które nie mogą wychowywać się w rodzinie naturalnej.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:
– dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;
– mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
– korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
– nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielskiej nie jest im ograniczona ani zawieszona;
– wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
– są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem;
– mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania;
Rodzinę zastępczą mogą stworzyć nie tylko małżonkowie, ale i osoby samotne.
Rodzina zastępcza to czasowa forma opieki nad dzieckiem.
To tylko wstępne i bardzo ogólne informacje, jak zostać rodziną zastępczą.
Szczegółowych informacji udzielimy telefonicznie tel.: 63 280 11 41
Zapraszamy do kontaktu z nami. Czekamy na Ciebie.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku
  1. Łąkowa 1, 62- 700 Turek