Innowacja Pedagogiczna „Myślenie kombinatoryczne i twórcze na zajęciach rozwijających kreatywność”

Aktywność dziecka jest jedną z charakterystycznych cech dla młodszego wieku szkolnego, a jej wyrazem jest potrzeba tworzenia i aktywnego działania oraz doznawania różnorodnych wrażeń poznawczych i emocjonalnych. Zadaniem szkoły jest rozwijanie wszelkich zdolności dziecka, dzięki czemu kształtuje ono swoją osobowość i zwiększa szanse swojego powodzenia w szkole i w życiu. Nauczyciel tworząc odpowiednie warunki do rozwijania dziecięcej kreatywności zapewnia dziecku możliwość wyrażania myśli, przeżyć, czyli swobodnej ekspresji i fantazji. Zachęca do podejmowania wysiłku, motywuje do dalszego działania, szukania pomysłów i podejmowania nowych wyzwań.
Dostrzegając potrzeby twórczej aktywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, potrzebę poszerzenia i urozmaicenia zajęć dla dzieci o nowe, specjalistyczne techniki plastyczne, techniczne, a także podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej podjęłam się opracowania innowacji pedagogicznej pt.: „Myślenie kombinatoryczne i twórcze na zajęciach rozwijających kreatywność”. Niniejsza  innowacja  została napisana w taki sposób, aby uczynić sztukę tworzenia i myślenia, dostępną, prostą, ciekawą, rozwijającą oraz radosną. Aby dziecko odkrywając nowe możliwości cieszyło się swoją kreatywnością.
Adresatami innowacji są uczniowie klasy czwartej Szkoły Podstawowej Specjalnej. Autorem innowacji jest pani Anna Lipińska.
Głównym celem innowacji jest kształtowanie, rozbudzanie, wspieranie oraz stymulacja myślenia twórczego i kombinatorycznego wśród uczniów przy użyciu ciekawych technik plastyczno – technicznych.
Oprócz tego innowacja ma za zadanie zachęcić uczniów do podejmowania wszelkich działań, które przyczyniają się do zwiększenia ich potencjału twórczego. Realizacja tychże działań będzie się dokonywać w oparciu o metody polegające na praktycznych działaniach dzieci.
W swojej innowacji staram się wdrażać takie metody, które poprzez realizację założeń innowacji zaktywizują uczniów do pracy, wykształcą w nich nowe umiejętności i kompetencje. Ponadto wyzwolą inwencję, spontaniczność i kreatywność, a także stworzą możliwość do generowania wielu pomysłów, twórczego myślenia, działania i spekulowania. Innowacja przewiduje wykorzystanie metod nastawionych na odkrywanie, poszukiwanie i działanie przez ucznia, a więc w jak najszerszym stopniu wykorzystanie metod aktywizujących. Każdy rodzaj aktywności na zajęciach jest dostosowany do możliwości rozwojowych oraz psychofizycznych dziecka, indywidualnych potrzeb oraz samopoczucia i dyspozycji w danym dniu.
Podejmowane przeze mnie działania innowacyjne wpływają znacząco na rozwijanie u uczniów wzrostu własnej kreatywności, a szczególnie niekonwencjonalnego, twórczego myślenia. Dają dzieciom szansę, aby wyjść poza ramy programowe, schematy, pobudzają pomysłowość, aktywność i inwencję twórczą. Proponowane przeze mnie metody i formy pracy zapewniają dzieciom zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności przez samodzielność -odkrywanie, poszukiwanie, doświadczanie, eksperymentowanie, pobudzanie, rozwój wyobraźni. Podczas zajęć tworzę okazje, aby dzieci rozbudzały dziecięcą wrażliwość, fantazję i kreatywność. Uczniowie z moją pomocą odkrywają i rozwijają drzemiące w nich myślenie kombinatoryczne i twórcze, obserwację, eksperymentowanie i tworzenie. Częsta zmiana materiału, z którego dzieci wykonują swoje prace, różnorodność środków wyrazu i technik, stwarza dzieciom możliwość samodzielnego zdobywania doświadczeń i nowych umiejętności. Innowacyjne spojrzenie na działalność twórczą dziecka w szkole poprzez obserwację, eksperymentowanie i tworzenie, przygotowuje je nie tylko do odbioru, ale i do tworzenia sztuki, a przez to do wyrażania swoich emocji i uczuć.