Bieg po zdrowie

Rok szkolny 2021/2022

Jak to zrobić, żeby nie palić?

Dnia 20 maja 2022 roku w naszym Ośrodku odbyły się zajęcia pt. „Jak to zrobić, żeby nie palić?”. Adresatami zajęć byli uczniowie ze szkoły podstawowej. Głównym ich celem było utrwalenie wiedzy odnośnie szkodliwości palenia papierosów oraz kształtowanie zachowań asertywnych wobec tego nałogu.
W czasie spotkania omówiono komiksy zawierające porady dotyczące umiejętności odmawiania palenia czynnego oraz biernego. Następnie uczniowie wykonali antyreklamę palenia papierosów w formie plakatu oraz krótkich rymowanek, takich jak np. „Każdy lekarz Ci to przyzna, że papieros to trucizna”, „Kiedy palisz papierosy dajesz sercu mocne ciosy”, „Papieros służy do zabijania nie do szpanowania”, „W idealnym świecie papierosa nie znajdziecie”, „Palisz, płacisz, zdrowie tracisz, itp.”
Zajęcia przebiegały w miłej i serdecznej atmosferze.
Przygotowała je Małgorzata Mielczarek.

Palenie szkodzi

Dnia 18 marca 2022 roku w ramach programu „Bieg po zdrowie” w naszym Ośrodku odbyły się zajęcia pt. „Palenie szkodzi”. Adresatami zajęć byli uczniowie Szkoły Podstawowej. Głównym celem zajęć było utrwalenie najważniejszych wiadomości na temat szkodliwości palenia papierosów i przedstawienie zalet niepalenia.
W czasie zajęć uczniowie wykonali komiks, który dotyczył skutków palenia. W dalszej części uczestnicy spotkania podawali przykłady asertywnych sposobów odmawiania, gdy ktoś zachęca ich do zapalenia papierosa, bądź pali obok nich.
Reasumując, nasi wychowankowie uporządkowali i poszerzyli wiadomości na temat zdrowia. Uświadomili sobie, że sami są za nie odpowiedzialni i mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji.
Zajęcia przygotowały: Małgorzata Mielczarek i Anna Pawlak.

Dlaczego jest coraz więcej osób, które nie palą papierosów?

Dnia 25 lutego 2022 roku w ramach programu „Bieg po zdrowie” odbyły się zajęcia pt. Dlaczego jest coraz więcej osób, które nie palą papierosów? Celem zajęć było przekazanie uczniom informacji na temat liczebności osób niepalących i palących w naszym kraju oraz przedstawienie motywów niepalenia papierosów i e-papierosów. Adresatami zajęć byli uczniowie ze szkoły podstawowej.
Zajęcia rozpoczęły się od przedstawienia danych w liczbach odnośnie osób palących i niepalących w Polsce. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, że pali więcej mężczyzn niż kobiet. W dalszej części zajęć nasi wychowankowie wypisywali na kartkach motywy niepalenia papierosów. Następnie zostali podzieleni na trzy grupy. Każda z grup miała za zadanie przyporządkować powody niepalenia papierosów do następujących kategorii: powody społeczne, medyczne i psychologiczne. Uczniowie świetnie sobie poradzili z tym zadaniem.
Reasumując, zajęcia były interesujące i przebiegały w miłej atmosferze. Zaangażowanie ze strony uczniów było duże.
Zajęcia przygotowały: Małgorzata Mielczarek i Anna Pawlak.

Jak się nie dać złowić nałogowi

Dnia 14 stycznia 2022 roku w naszym Ośrodku odbyły się zajęcia pt. „Jak się nie dać, złowić nałogowi?”. Celem zajęć było nabycie przez uczniów podstawowych umiejętności w zakresie asertywnego zachowania. Ich adresatem byli uczniowie ze szkoły podstawowej. Zajęcia rozpoczęły się od dyskusji dotyczącej tego, jak asertywnie bronić swoich praw i odmawiać. Dzieci wysłuchały opowiadania, na podstawie którego podawały przykłady asertywnego zachowania. Następnie miały za zadanie wskazać na liście zachowań te, o których decydują rodzice oraz te, o których decydują oni sami.
Na koniec zajęć nasi wychowankowie podawali przykłady asertywnego zachowania odnośnie palenia papierosów.
Reasumując, uczestnicy zajęć dowiedzieli się, że asertywność to umiejętność wyrażania siebie w kontakcie z innymi osobami, a asertywna odmowa nie zawiera pretensji ani usprawiedliwień.
Zajęcia zorganizowały Małgorzata Mielczarek i Anna Pawlak.

Palenie jest niezdrowe

Dnia 10 grudnia 2021roku w naszym Ośrodku odbyły się zajęcia pt. „Palenie jest niezdrowe”, w których uczestniczyli uczniowie ze szkoły podstawowej.
Celem zajęć było utrwalenie wiadomości na temat szkodliwości palenia papierosów oraz promowanie zachowań prozdrowotnych.
Zajęcia rozpoczęły się od swobodnej rozmowy, podczas której uczniowie poznali chemiczny skład papierosa oraz dowiedzieli się, na czym polega działanie nikotyny i innych substancji zawartych w papierosach. Ponadto obliczyli, ile wynosi koszt palenia papierosów na tydzień, miesiąc i rok. Sumy były bardzo wysokie. Zauważono, że pieniądze te można wydać np. na wycieczkę, kino lub ubranie.
Przede wszystkim jednak uczniowie uświadomili sobie, jak bardzo palenie jest niezdrowe i ryzyko jakich poważnych chorób ze sobą niesie.
Zajęcia zorganizowały: Małgorzata Mielczarek i Anna Pawlak.

Rok szkolny 2020/2021

Bieg po zdrowie

W Roku Szkolnym 2020\2021 w ramach programu „Bieg po zdrowie” w miesiącach: styczeń, luty i marzec zostały zrealizowane następujące działania: „Palenie jest niezdrowe”, „Jak się nie dać złowić nałogowi”, „Dlaczego jest coraz więcej osób, które nie palą papierosów”.
Zajęcia odbywały się w formie zdalnej, a ich celem było przekazanie uczniom wiedzy na temat palenia papierosów oraz nabycie podstawowych umiejętności w zakresie asertywnego zachowania oraz skutków palenia papierosów. Adresatami zajęć byli uczniowie klasy piątej szkoły podstawowej. Uczniowie zdobyli informacje o działaniu nikotyny i innych substancji zawartych w papierosie. Ponadto dowiedzieli się, co to jest czynne i bierne palenie papierosów oraz poznali przykłady asertywnego zachowania. Przekazano uczniom, iż asertywne zachowanie nie posiada w sobie agresji. Ponadto przybliżono uczniom, ile jest w naszym kraju osób palących i niepalących oraz jakie są motywy niepalenia papierosów i e-papierosów. Uświadomiono również uczniom, jak uchronić swój organizm przed szkodliwymi skutkami palenia papierosów (w tym elektronicznych). Podczas pracy zdalnej uczniowie zachęcani byli do zdrowego stylu życia, wolnego od dymu tytoniowego oraz poznali korzyści wynikające z niepalenia papierosów. Zajęcia sprawiły, iż uczniowie wzmocnili poczucie własnej wartości, jak i zdobyli wiadomości odnośnie wyborów związanych ze zdrowiem.
Reasumując, zajęcia uświadomiły uczniom, iż mają prawo do życia w zdrowym otoczeniu. Mamy nadzieję, ze zdrowy styl życia okaże się dla nich najważniejszy.
Koordynatorami programu są: Małgorzata Mielczarek i Anna Lipińska.

Rok szkolny 2019/2020

Sprawozdanie z programu „Bieg po zdrowie”

Z uwagi na pandemię Covid 19 dalsze lekcje tematyczne z programu „Bieg po zdrowie realizowane” były drogą onlaine. Adresatami byli uczniowie klas czwartych szkoły podstawowej. Głównym celem programu było opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży oraz pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. Zrealizowano następujące działania: Dlaczego jest coraz więcej osób, które nie palą papierosów?, Palenie szkodzi!, Jak to zrobić, żeby nie palić? oraz Jak to zrobić, żeby inni nie palili? Zajęcia miały charakter  informacyjny. Podsumowaniem zajęć było wykonanie pracy plastycznej. Powyższe zajęcia dostarczyły uczniom wiadomości na temat szkodliwości palenia papierosów oraz ukazały zalety życia bez papierosa. Ponadto przybliżono uczniom, w jaki sposób bronić się przed zachętą oraz presją dotyczącą palenia papierosów. Dzięki zajęciom uczniowie zdobyli wiedzę, jak wzmocnić poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne oraz innych, jak również nauczyli się asertywności w zakresie uzależnień. Z realizacją programu zapoznani byli również rodzice. Program uświadomił dzieciom oraz dorosłym , jak szkodliwe jest palenie.

Jak się nie dać złowić nałogowi ?

Dnia 21 stycznia 2020 roku w naszej placówce w ramach programu „Bieg po zdrowie” odbyły się zajęcia pt. „Jak się nie dać złowić nałogowi?” W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas czwartych szkoły podstawowej.
Celem zajęć było uzyskanie wiedzy od uczniów oraz nabycie podstawowych umiejętności w zakresie asertywnego zachowania. Zajęcia rozpoczęły się od przedstawienia pojęcia – co to jest asertywność?. W dalszej części uczniowie podawali przykłady asertywnego zachowania się. Następnie wysłuchali opowiadania czytanego przez nauczyciela pt. „Moje kieszonkowe”. Na podstawie wysłuchanej treści uczniowie udzielali odpowiedzi czy główny bohater zachował się asertywnie w stosunku do swojego kolegi. Odpowiedzi ze strony słuchaczy było mnóstwo. Uczniom uświadomiono, że zachowanie asertywne nie ma w sobie agresji. W dalszej części zajęć dyskutowano, w jaki sposób bronić swoich praw w kontakcie z osobą dorosłą, która pali papierosy w naszej obecności. Na koniec odbył się quiz Prawda czy Fałsz, który utrwalił uczniom zdobytą wiedzę. Powyższe zajęcia pozwoliły zrozumieć uczniom, iż mają prawo do życia w zdrowym otoczeniu i do dbania o swoje zdrowie.
Spotkanie odbyło się  pod kierunkiem Małgorzaty Mielczarek i Anny Lipińskiej.

Palenie jest niezdrowe

Dnia 18 grudnia 2019 r. w ramach programu „Bieg po zdrowie” odbyły się zajęcia warsztatowe. Celem było zebranie od uczniów informacji dotyczących wiedzy na temat palenia papierosów i zachowań prozdrowotnych. Adresatami warsztatów byli uczniowie klas IV szkoły podstawowej.
Zajęcia rozpoczęły się od dyskusji dotyczącej palenia papierosów. Uczniowie bliżej poznali zapach niedopałka oraz dowiedzieli się o szkodliwości dymu papierosowego. Następnie uświadomiono uczniom, co to jest czynne i bierne palenie oraz jakie są skutki palenia papierosów. W dalszej części zajęć uczniowie obliczali ile palacz średnio wydaje na papierosy i co innego można byłoby kupić za taką kwotę. Należy podkreślić, że propozycji było mnóstwo. W dalszej części zajęć uczniowie wycinali karteczki ze zdrowymi i niezdrowymi zachowaniami. Podsumowaniem zajęć było wykonanie pracy plastycznej. Podczas zajęć wykorzystywane były metody aktywizujące, których istotą jest umożliwienie uczniom zaangażowania wszystkich zmysłów i podjęcia różnych form aktywności w procesie zdobywania informacji i kształtowania umiejętności.
Zajęcia odbyły się pod kierunkiem Małgorzaty Mielczarek i Anny Lipińskiej.