Bezpieczeństwo zależy od nas samych!

Motto „Jeżeli najbardziej niewinne i bezbronne dziecko nie może czuć się bezpiecznie w jakimś społeczeństwie, wówczas już nikt bezpiecznie czuć się w nim nie może! „Ks. Stefan Wyszyński

Dbając o bezpieczeństwo naszych wychowanków w Bursie Szkolnej w Turku 10 października 2018 roku odbyły się zajęcia teoretyczno-praktyczne z zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Przeprowadzono ćwiczenie ewakuacyjne na wypadek zagrożenia pożarem. Głównym celem ćwiczenia było zapoznanie wychowanków i wychowawców placówki z zastosowaniem procedur dotyczących zachowania w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia lub zdrowia. Ponadto sprawdzano skuteczność przyjętej metody alarmowania o zagrożeniu, umiejętności powiadamiania o zagrożeniu służb ratunkowych, oraz przestrzegania zasad ewakuacji. W ćwiczeniu i szkoleniu udział wzięło 64 wychowanków jak również wychowawcy: pani Mirosława Greber, pani Małgorzata Papierkowska i pani Ewa Perlińska, które czuwały nad ewakuacją. Należy podkreślić, iż ćwiczenie ewakuacyjne z pierwszego piętra i parteru trwało 2 min. W tym czasie młodzież opuściła pokoje mieszkalne i sanitariaty. Ćwiczenie poprzedzone zostało trzykrotnym sygnałem akustycznym, który trwał jedną minutę. Ewakuacja przebiegała zgodnie z założeniami i mieściła się w regulaminowym czasie. Następnie odbyło się szkolenie na temat „Bezpieczeństwo życia zbiorowego”, podczas którego omówiono następujące tematy:
Przypomnienie instrukcji przeciwpożarowej i zasad zachowywania się podczas przebiegu ćwiczenia ewakuacyjnego. Znaki bezpieczeństwa i znaki ochrony przeciwpożarowej.
Analizowanie przyczyn powstawania pożarów i innych zagrożeń oraz uświadomienie młodzieży o zagrożeniach pożarowych w bursie i sposobach ich zapobiegania. Omówienie wyposażenia placówki w podręczny sprzęt przeciwpożarowy, instrukcje bhp. oraz znajomość telefonów alarmowych. Ponadto wybrano wśród młodzieży osoby, które odpowiedzialne będą w razie pożaru lub innego zagrożenia. Ich zadaniem będzie wspomaganie wychowawcy dyżurującego. W skład pogotowia przeciwpożarowego weszli wychowankowie: Sebastian Czupryński, Albert Ciołek i Dominik Kowalski.