Jesteśmy bezpieczni

ROK SZKOLNY 2021/2022

Sprawozdanie z działań dotyczących bezpieczeństwa w II półroczu roku szkolnego 2021/2022

Działania obejmujące II półrocze i zawarte w harmonogramie zostały zrealizowane z zaplanowanym zakresie. Wykorzystano różne sposoby realizacji tematów były to pogadanki, zajęcia warsztatowe, obserwacja zachowań uczniów, rozmowy indywidualne z uczniami, gazetki ścienne, spotkania.
Obszary objęte działaniami w zakresie utrzymania stanu bezpieczeństwa w szkole:  
 • Przeciwdziałanie postawom i zachowaniom agresywnym wśród uczniów.
 • Zapobieganie uzależnieniom.
 • Podnoszenie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa komunikacyjnego i postępowania w trudnych sytuacjach,
W ramach troski o bezpieczeństwo uczniów prowadzono ich integrację wokół konstruktywnych działań: uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach rozwijających kreatywność uczniów i kołach zainteresowań. Uczestniczyli w akcyzach wolontariatu.
Monitorowano sytuacje rodzinne, szkolne, a także sposoby spędzania wolnego czasu (programy telewizyjne, gry komputerowe, portale społecznościowe), – promowano zachowanie przeciwstawiania się przemocy, wyrażenia dezaprobaty wobec przemocy – propagowano zachowania pozytywne.
Działania w zakresie bezpieczeństwa prowadzone były podczas lekcji wychowawczych i zajęć edukacyjnych. Wychowawcy klasy informowali swoich uczniów o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły.  Wychowawcy stosowali się do zaleceń dyrektora szkoły dotyczących tematyki zebrań z rodzicami, na których informowali o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących wszystkie dzieci oraz prowadzili edukację rodziców.
Szczegółowe przedsięwzięcia w II semestrze:
 1. Bezpieczne walentynki – profilaktyka HIV i AIDS – akcja informacyjna, gazetka szkolna, pogadanki w klasach dla całej społeczności szkolnej luty 2022r.
 2. Jak rozpoznać osobę zażywającą nowe narkotyki? – akcja informacyjna, zajęcia warsztatowe – dla całej społeczności szkolnej marzec 2022r.
 3. Bezpieczeństwo podczas przerwy świątecznej – przekazanie informacji na apelu porządkowym dla całej społeczności szkolnej  – kwiecień 2022r.
 4. Omówienie zachowań agresywnych i przemocowych wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym naciskiem na cyberprzemoc i stalking – pogadanka dla całej społeczności szkolnej z udziałem  z przedstawicielem Komendy Powiatowej  Policji w Turku asp. Marzeną Kwaśną –kwiecień 2022r.
 5. Bezpieczne wakacje – czerwiec 2022r.
 • spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Turku asp. Marzeną Kwaśną i mł. asp. Karolem Frytem. Temat spotkania – bezpieczeństwo podczas wypoczynku nad wodą, wypadki z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, używanie alkoholu, narkotyków, dopalaczy a także inne negatywne zdarzenia z udziałem młodych ludzi – pogadanka zorganizowana dla całej społeczności szkolnej.
 • profilaktyka dopalaczy – zajęcia warsztatowe dla całej społeczności szkolnej
 • akcja informacyjna – wykonanie plakatów i gazetki tematycznej – dla całej społeczności szkolnej.
 • utrwalenie przekazanych informacji dot. bezpieczeństwa na apelu porządkowym dla całej społeczności szkolnej.

 

Sprawozdanie z działań dotyczących bezpieczeństwa

W miesiącu wrześniu przeprowadzono diagnozę oczekiwań i zasobów społeczności szkolnej, która wskazała czynniki ryzyka i czynniki chroniące wychowanków Ośrodka. Diagnoza jednoznacznie wskazała, że podczas prowadzonych działań w zakresie bezpieczeństwa należy skupić się głównie na profilaktyce i akcjach utrwalających nabyte umiejętności i wiadomości. Na tej podstawie opracowany został Harmonogram Działań  Dotyczących Bezpieczeństwa w Roku Szkolnym 2021/2022. Działania obejmujące I półrocze zostały zrealizowane w zaplanowanym zakresie. Wykorzystano różne sposoby realizacji tematów, a były to: pogadanki, zajęcia warsztatowe, obserwacja zachowań uczniów, rozmowy indywidualne z uczniami, gazetki ścienne, spotkania.
Obszary objęte działaniami w zakresie utrzymania stanu bezpieczeństwa w szkole to:
 • Przeciwdziałanie postawom i zachowaniom agresywnym wśród uczniów.
 • Zapobieganie uzależnieniom.
 • Podnoszenie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa komunikacyjnego
  i postępowania w trudnych sytuacjach,
 • Funkcjonowanie w warunkach reżimu sanitarnego – zasady bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19.
W ramach troski o bezpieczeństwo uczniów prowadzono ich integrację wokół konstruktywnych działań. Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach rozwijających kreatywność uczniów i kołach zainteresowań. Uczestniczyli też w akcjach wolontariatu. Monitorowano sytuacje rodzinne, szkolne, a także sposoby spędzania wolnego czasu  (programy telewizyjne, gry komputerowe, portale społecznościowe), promowano zachowanie przeciwstawiania się przemocy, wyrażenia dezaprobaty wobec przemocy, propagowano zachowania pozytywne. Działania w zakresie bezpieczeństwa prowadzone były podczas lekcji wychowawczych i zajęć edukacyjnych. Wychowawcy klasy informowali swoich uczniów o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły. Wychowawcy stosowali się do zaleceń dyrektora szkoły dotyczących tematyki zebrań z rodzicami, na których informowali o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących wszystkie dzieci oraz prowadzili edukację rodziców.

ROK SZKOLNY 2020/2021

Bezpieczna droga do szkoły – przepisy drogowe

We wrześniu 2020 roku odbyła się pogadanka dla wszystkich uczniów Ośrodka na temat bezpieczeństwa w szkole, w domu i na drodze. W trakcie rozmowy zostały przybliżone zasady bezpieczeństwa podczas zabawy i pracy oraz przypomniane podstawowe zasady ruchu ze szczególnym uwzględnieniem ruchu rowerowego i pieszego poruszania się po drogach. Uczniowie zostali również uwrażliwieni na konieczność noszenia elementów odblaskowych.

Bezpieczeństwo w sieci

W październiku 2020 uczniowie wszystkich szkół Ośrodka uczestniczyli w spotkaniu, na którym omówione zostały zagadnienia prawidłowego korzystania z mediów społecznościowych, udostępnienia swoich danych osobowych, podszywania się pod osoby drugie w Internecie. Wskazano też na zjawisko cyberprzemocy i stalkingu.

Bezpieczeństwo w czasie przerwy świątecznej i ferii zimowych

W miesiącu grudniu 2020 roku w formie zdalnej udostępniono linki z filmami, których tematem było bezpieczeństwo podczas pobytu w domu oraz zwrócono uwagę na zagrożenia wypadkami.  Przypomniane zostały podstawowe zasady poruszania się po drodze również w trudnych warunkach atmosferycznych. Przypomniane zostały zasady bezpieczeństwa w Sieci.
Powyższe spotkania przeprowadziła Katarzyna Wielkopolan – Janik, pedagog szkolny.

Sprawozdanie z działań dotyczących bezpieczeństwa w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w II półroczu 2020/2021r. 

W czasie pracy zdalnej do 4 maja 2021r. wychowawcy klas, pedagog i psycholog szkolny na bieżąco prowadzili rozmowy telefoniczne z uczniami i rodzicami dotyczące bezpieczeństwa w czasie epidemii. Wskazywano na odpowiedzialność, odpowiednie nawyki żywieniowe, prawidłowe zagospodarowanie czasu wolnego, umiejętność radzenia sobie ze stresem i emocjami związanymi z funkcjonowaniem w warunkach izolacji domowej. Mając na względzie, występujące u uczniów ryzyko nadużywania technologii cyfrowych, stopień zaabsorbowania internetem i trudnościami z kontrolą czasu spędzanego w sieci nauczyciele zwracali dużą uwagę na świadomość uczniów i ich rodziców na temat znaczenia zachowania równowagi pomiędzy aktywnością online i offline, zwiększali wiedzę n/t aktywności fizycznej w codziennym życiu, jej wpływu na zdrowie i codzienne funkcjonowanie, sugerowali jasne wdrożenie zasad zarządzania czasem i planowania codziennych aktywności. 9 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie całej społeczności szkolnej z przedstawicielem Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji mł.asp. Marzeną Kwaśną. Tematem spotkania było bezpieczeństwo podczas wakacji czyli bezpieczeństwo podczas wypoczynku nad wodą, wypadki z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, używanie alkoholu, narkotyków, dopalaczy a także inne negatywne zdarzenia z udziałem młodych ludzi. Poruszone zostało również zagadnienie bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowych i zagrożeń z nim związanych zwłaszcza cyberprzemocy. Przypomniane zostały zasady bezpiecznego spędzania czasu wolnego w mieście, na wsi i nad wodą. Utrwalone zostały nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania wszelkich niebezpieczeństw. Oprócz zasad bezpieczeństwa fizycznego rozważano tematy nawiązywania nowych znajomości i zagrożeń czyhających na młodych ludzi: narkotyków, dopalaczy, alkoholu i przygodnych kontaktów seksualnych. Policjantka zwróciła uwagę na zasady bezpiecznego korzystania z Internetu zwłaszcza mediów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Messenger, 6obcy. Szeroko omówione zostało zagadnienie dotyczące cyberprzemocy. W dniach 21 – 25 czerwca 2021 przeprowadzono akcję „Bezpieczne wakacje” – akcja skierowana do całej społeczności szkolnej. Na tablicy informacyjnej umieszczono plakaty z komentarzem dotyczącym akcji. Wychowawcom klas przekazano materiały edukacyjne i karty pracy do wykonania przez uczniów. Koordynatorem działań była Katarzyna Wielkopolan – Janik – pedagog szkolny.

ROK SZKOLNY 2019/2020

Bezpieczeństwo na co dzień

23 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie całej społeczności szkolnej z przedstawicielami Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Turku pod tytułem „Bezpieczeństwo w czasie ferii – bezpieczna podróż, bezpieczny wypoczynek”. Tematem spotkania było bezpieczeństwo podczas wypoczynku feryjnego, wypadki z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, konsekwencje używania alkoholu i środków psychoaktywnych, a także inne negatywne zdarzenia z udziałem młodych ludzi. Poruszone zostały również zagadnienia prawidłowego korzystania z mediów społecznościowych, udostępniania swoich danych osobowych, podszywania się pod osoby drugie w Internecie. Wskazano też na zjawisko cyberprzemocy i stalkingu.
Utrwalone zostały nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania wszelkich niebezpieczeństw.
 
5 grudnia 2019 r.  odbyło się spotkanie uczniów klas szkoły podstawowej dotyczące tematyki zapobiegania zachowaniom agresywnym i przemocowym. Policjanci wspólnie
z dziećmi przeanalizowali przyczyny przemocy, zachowania prowokujące oraz cechy ofiary i agresora. Omówiono również kwestię odpowiedzialności prawnej osób dopuszczających się przemocy. Z okazji zbliżających się dni wolnych poruszona została również tematyka bezpieczeństwa w czasie wypoczynku oraz podejmowania prób zachowań ryzykownych związanych z eksperymentowaniem z alkoholem, nikotyną lub środkami psychoodurzającymi.
 
 
23 września 2019 r. odbyło się spotkanie całej społeczności szkolnej z dzielnicowym i przedstawicielami Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Turku z udziałem maskotki wielkopolskiej Policji Pyrka. Głównym tematem pogadanki było bezpieczeństwo w szkole, w domu i na drodze. W trakcie rozmowy zostały przybliżone zasady bezpieczeństwa podczas zabawy i pracy, przypomniane zostały podstawowe zasady ruchu ze szczególnym uwzględnieniem ruchu rowerowego i pieszego. Uczniowie zostali również uwrażliwieni na konieczność noszenia elementów odblaskowych. Policjanci ponadto przypomnieli numery alarmowe i okoliczności, w jakich się je stosuje

Konkurs plastyczny „Bezpieczne nie tylko wakacje”  

W ramach kontynuacji ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne wakacje”, w naszym Ośrodku obył się konkurs plastyczny pt. „Bezpieczne, nie tylko wakacje”, którym zostali objęci wszyscy chętni uczniowie. Prace można było wykonać do 24 września w dowolnym formacie i wybraną przez siebie techniką.
Celem konkursu było kształtowanie świadomego przestrzegania zasad bezpieczeństwa, promowanie bezpiecznych form zachowań, doskonalenie różnorodnych form plastycznych oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów. Prace konkursowe poruszały następującą tematykę: bezpieczny pobyt w górach, nad morzem i w lesie, bezpieczne miejsce zamieszkania, bezpieczny Internet, bezpieczna droga do szkoły oraz zagrożenia używkami i przemoc rówieśnicza.
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 30 września 2019 roku w świetlicy szkolnej. Pierwsze miejsce zajęła Klaudia Wróblewska, drugie Paulina Taborek, a trzecie Kuba Dąbrowski. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki, a zwycięzcy nagrody.
Konkurs przygotowały: Alina Adamiak i Karolina Poturała.

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

Wycieczka na Komendę Powiatową Policji w Turku

W dniu 13 czerwca 2019 r. odbyła się wycieczka na Komendę Powiatową Policji w Turku dla uczniów klasy trzeciej i ósmej szkoły podstawowej. Głównym jej celem było zapoznanie z pracą policjantów, zwiedzenie budynku komendy i przypomnienie ważnych zasad bezpieczeństwa. Policjant Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji zajmujący się pracą z dziećmi i młodzieżą, opowiedział na czym polega jego praca i omówił podstawowe zasady bezpieczeństwa na co dzień:
 • unikanie przebywania w niebezpiecznych miejscach,
 • unikanie kontaktów z nieznajomymi,
 • co należy zrobić w przypadku zgubienia się,
 • jak należy się zachować, gdy zaatakuje nas pies,
 • uświadomienie dzieciom zagrożeń,
 • jak  unikać niebezpieczeństw, z jakimi można spotkać się każdego dnia oraz w jaki sposób radzić sobie w sytuacjach, gdy się już pojawią.
Na  parkingu policyjnym dzieci obejrzały różne wozy policyjne do transportu aresztantów i  wozy patrolowe. Każdy z uczniów mógł sobie zrobić zdjęcie w radiowozie. 
Wycieczkę zorganizowała pani Katarzyna Wielkopolan – Janik.

Bezpieczeństwo podczas wypoczynku

11 czerwca 2019 roku odbyło się spotkanie całej społeczności szkolnej z dzielnicowym sierż. sztab. Robertem Rojakiem.
Tematem spotkania było bezpieczeństwo podczas wypoczynku nad wodą, wypadki z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, używanie alkoholu, narkotyków, dopalaczy, a także inne negatywne zdarzenia z udziałem młodych ludzi. Poruszone zostało również zagadnienie bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowych i zagrożeń z nim związanych zwłaszcza cyberprzemocy. Przypomniano też zasady bezpiecznego spędzania czasu wolnego w mieście, na wsi i nad wodą oraz utrwalono nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania wszelkich niebezpieczeństw.
Oprócz zasad bezpieczeństwa fizycznego rozważano tematy nawiązywania nowych znajomości i zagrożeń czyhających na młodych ludzi: narkotyków, dopalaczy, alkoholu i przygodnych kontaktów seksualnych. Policjant zwrócił uwagę na  zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, zwłaszcza mediów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Messenger, 6obcy. Szeroko omówione zostało zagadnienie dotyczące cyberprzemocy.
Spotkanie zorganizowała pani Katarzyna Wielkopolan-Janik.

Zachowania społecznie nieakceptowane

Dnia 5 marca 2019r. odbyło się spotkanie całej społeczności szkolnej z dzielnicowym sierż. sztab. Robertem Rojakiem.
Tematem spotkania były zachowania społecznie nieakceptowane, hierarchia ich konsekwencji oraz formy obrony przed wpływem postaw demoralizacyjnych. Omówione zostały nie tylko prawa, ale także obowiązki uczniów oraz zagadnienia tolerancji.  Policjant zwrócił uwagę na przemoc i akty wandalizmu podkreślając fakt, że niektóre zachowania uczniów mające na celu zaimponowanie grupie, mogą okazać się niewłaściwe. W trakcie rozmowy z uczniami policjanci przytoczyli pojęcie czynu karalnego i demoralizacji. Funkcjonariusze uświadomili również dzieciom i młodzież o grożących jej niebezpieczeństwach związanych z narkomanią, środkami odurzającym i psychoaktywnymi, piciem alkoholu, paleniem papierosów. Uczulili słuchaczy na konsekwencje prawne, czyli odpowiedzialność karną nieletnich za ich nieprawidłowe zachowanie i działania w różnych miejscach również w szkole.
Spotkanie zorganizowała pani Katarzyna Wielkopolan-Janik.

Szkolne Dni Bez Przemocy

W dniach 7 i 8 stycznia 2019 roku w naszej szkole zostało zorganizowane przedsięwzięcie pt. Szkolne Dni Bez Przemocy”, którego głównym celem było uświadomienie uczniom, czym jest przemoc, jakie niesie za sobą konsekwencje i jak sobie radzić w sytuacjach agresywnych. Zajęcia były skierowane do wszystkich uczniów klas szkoły podstawowej, gimnazjum, branżowej szkoły oraz przysposabiającej do pracy.
W pierwszym dniu wychowankom została przedstawiona prezentacja, dzięki której dowiedzieli się, czym jest przemoc i jakie są jej rodzaje (fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, seksualna, cyberprzemoc) oraz, kim są: sprawca, ofiara i świadek. Nie zabrakło również informacji na temat kar jakie grożą za stosowanie przemocy, gdzie szukać pomocy i co robić by kształtować w szkole pozytywny klimat wolny od zachowań agresywnych. Po prezentacji uczniowie wysłuchali historyjki edukacyjnej i odpowiadali na zadawane im pytania, a na zakończenie obejrzeli film dotyczący cyberprzemocy.
Drugiego dnia zajęcia miały formę warsztatów i zostały przeprowadzone przez panie – Małgorzatę Gębalską i Wiolettę Kurzawę z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku. Młodszym uczniom naszej szkoły została przedstawiona historyjka z sytuacjami agresywnymi. Dzieci miały za zadanie rozdzierać papierowe serduszka kiedy usłyszą zdanie na temat przemocy. Następnie panie zadawały pytania: Czym jest przemoc?, Jakie uczucia pojawiają się u osoby doznającej przemocy?, Co zrobić jeśli widzimy jak ktoś w naszej szkole zachowuje się agresywnie?. Uczniowie klas starszych zostali zapoznani z tematem cyberprzemocy. Powyższe zajęcia były przeprowadzane w sposób atrakcyjny i ciekawy. Uczniowie byli zaangażowani i aktywnie uczestniczyli w warsztatach oraz wykazali się posiadaną wiedzą na temat przemocy.
Organizatorami Szkolnych Dni Bez Przemocy były panie: Dagmara Dróżdż, Magdalena Kalinowska, Ewelina Pieszak i Magdalena Marczyńska.

 Spotkanie z Pyrkiem

Dnia 18 grudnia 2018 roku odbyło się spotkanie całej społeczności szkolnej z dzielnicowym mł.asp. Robertem Rojakiem. Spotkanie uatrakcyjnione było Pyrkiem – maskotką Wielkopolskiej Policji. Policjant w trakcie spotkań w klasach prowadził pogadanki na temat bezpieczeństwa podczas przerwy świątecznej oraz nadchodzących ferii zimowych. Omówione zostały zasady bezpieczeństwa podczas zabawy i pobytu w domu w czasie przerwy od nauki w tym: korzystania z urządzeń elektrycznych, relacji z nieznajomymi, korzystania ze mediów społecznościowych. Ponadto przypomniano o podstawowych zasadach ruchu drogowego i poruszania się po drogach w niesprzyjających warunkach pogodowych i wypadkach z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Uczniowie zostali uczuleni na konieczność noszenia elementów odblaskowych. Przypomniane zostały również numery alarmowe i okoliczności, w jakich się je stosuje.
Na zakończenie w celu poprawy bezpieczeństwa wszystkim uczniom rozdano odblaskowe bransoletki, z których powinni korzystać w momencie poruszania się po zmroku. Spotkanie zorganizowała pani Katarzyna Wielkopolan – Janik.

Jak chronić swoją prywatność?

Dnia 9 października 2018 roku odbyło się spotkanie z funkcjonariuszem Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Turku. Spotkanie zostało zorganizowane dla wybranych uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy, Szkoły Podstawowej, uczniów klas Gimnazjum oraz Szkoły Branżowej. Celem spotkania było uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzebę ochrony swojej prywatności i danych osobowych. Była to również okazja do uświadomienia im jak ważne jest bezpieczne korzystanie z osiągnięć nowoczesnych technologii i unikanie zagrożeń w Internecie. Pani policjant apelowała, aby korzystając z Internetu zawsze rozważyć, czy na pewno chcemy skorzystać z danej usługi i czy jest ona warta podzielenia się naszymi danymi. Przy okazji zwróciła uwagę na zjawisko cyberprzemocy i stalkingu. Spotkanie zorganizowała pani Katarzyna Wielkopolan – Janik.

ROK SZKOLNY 2017/2018

Wycieczka na Komendę Powiatową Policji w Turku

Dnia 21 maja 2018 roku w ramach programu „Bezpiecznie to wiedzieć i znać” uczniowie szkoły podstawowej udali się na wycieczkę na Komendę Powiatową Policji w Turku, której celem było przybliżenie specyfiki pracy policjanta.

Uczniowie mieli okazję obejrzeć pokój z monitoringiem miejskim oraz miejsce pracy dyżurnych policji. Wspólnie z policjantką asp. Dorotą Grzelką dzieci przypomniały sobie zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i warunki bezpiecznego pobytu w domu. Wszyscy mogli przymierzyć akcesoria prawdziwego policjanta – kamizelki, hełmy, tarcze, ochraniacze.

Na zakończenie pani policjantka wszystkim po kolei pobrała odciski palców, które uczniowie dostali na pamiątkę. Aby długo pamiętać o przestrogach i zasadach każdy z uczniów otrzymał niespodziankę – odblaskowy breloczek do plecaka.

Wycieczkę zorganizowała pani Katarzyna Wielkopolan-Janik.

Bezpieczne Ferie

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przeprowadzono wśród dzieci i młodzieży następujące działania informacyjno-edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa podczas wypoczynku zimowego:

  • Pogadanki przeprowadzone przez wychowawców na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy na temat „Bezpieczne ferie” w ostatnim tygodniu nauki przed feriami.

 

 • Apel porządkowy dla wszystkich uczniów przeprowadzony przez opiekuna Samorządu Wychowanków Ośrodka, na którym omówiono kwestie związane z bezpieczeństwem podczas zimowego wypoczynku oraz przedstawiono informacje: jak unikać niebezpiecznych sytuacji w trakcie zabaw na śniegu i lodzie, jak reagować podczas sytuacji trudnych, przypomniano o zasadach poruszania się po drogach, szczególnie o zmroku, kiedy niezbędne stają się elementy odblaskowe na ubraniach, przypomniano także numery telefonów alarmowych. Wszyscy uczniowie otrzymali także ulotki tematyczne (09.02.2018r.).

 Bezpieczeństwo podczas przerwy świątecznej

 Dnia 21 grudnia 2017 roku odbyło się spotkanie całej społeczności szkolnej z dzielnicowym mł.asp. Robertem Rojakiem. Spotkanie uatrakcyjnione było Pyrkiem – maskotką Wielkopolskiej Policji.

Tematem pogadanki było bezpieczeństwo podczas przerwy świątecznej, wypadki z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Na spotkaniu zostały omówione zasady bezpieczeństwa podczas zabawy i pobytu w domu w czasie przerwy świątecznej w tym: korzystania z urządzeń elektrycznych, relacji z nieznajomymi, korzystania ze mediów społecznościowych. Ponadto przypomniane zostały podstawowe zasady ruchu drogowego i poruszania się po drogach w niesprzyjających warunkach pogodowych. Uczniowie zostali uczuleni na konieczność noszenia elementów odblaskowych. Przypomniane zostały również numery alarmowe i okoliczności, w jakich się je stosuje.

 

Szkolne Dni Bez Przemocy

W dniach 12 – 13 grudnia 2017 roku w naszej szkole odbyły się zajęcia pt. „Szkolne Dni Bez Przemocy”, dla uczniów klas gimnazjalnych, szkoły zawodowej i przysposabiającej do pracy, których głównym celem było zapobieganie przemocy i sytuacjom agresywnym. W pierwszym dniu zajęć odbyła się pogadanka na temat przemocy w oparciu o prezentację multimedialną. Z kolei drugi dzień zajęć rozpoczął się od utrwalenia wiadomości z dnia poprzedniego odnośnie przemocy. Następnie odbyły się ćwiczenia, w których uczniowie podawali propozycje metod radzenia sobie ze złością i agresją. Istotnym elementem zajęć było stworzenie przez uczestników szkolnego Kodeksu Przeciwko Przemocy. Ponadto uczniowie przytaczali sytuacje, w których może pojawić się agresja i jak należy zachować się, gdy ktoś jest agresywny. Należy podkreślić, iż podczas zajęć uczniowie byli bardzo zaangażowani w przedsięwzięcia, dzięki temu wzbogacili i utrwalili swoją wiedzę odnośnie tak ważnego tematu, jaką jest przemoc i agresja. W końcowej części zajęć podsumowano zdobyte wiadomości.         
Organizatorami tegorocznych Szkolnych Dni Bez Przemocy: były: pani Magdalena Mielczarek, pani Ewelina Pieszak i pani Dagmara Dróżdż.

 

Bezpieczeństwo w szkole, w domu i na drodze

Dnia 13 listopada 2017 roku odbyło się spotkanie całej społeczności szkolnej z przedstawicielem Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Turku – mł. asp. Marzeną Kwaśną. Głównym tematem pogadanki było bezpieczeństwo w szkole, w domu i na drodze.

Celem spotkania było przypomnienie podstawowych zasad ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu rowerowego i pieszego poruszania się po drogach Pani policjant uwrażliwiła uczniów na konieczność noszenia elementów odblaskowych po zmroku.  Przy tej okazji przybliżone zostały również zasady bezpieczeństwa podczas zabawy i pracy.

Po spotkaniu, w ramach utrwalenia wiadomości, uczniowie klas I –VI szkoły podstawowej, na zajęciach z pedagogiem szkolnym wykonali samodzielnie projekty znaczków odblaskowych.