Wybierz życie – pierwszy krok

ROK SZKOLNY 2021/2022

Wybierz życie – pierwszy krok – podsumowanie działań

11 maja 2022 roku odbyło się spotkanie z uczennicami i uczniami szkół ponadpodstawowych naszego Ośrodka w ramach realizowanego programu prozdrowotnego „Wybierz życie – pierwszy krok”. Celem spotkania było podsumowanie działań przeprowadzonych w Roku Szkolnym 2021/2022 oraz usystematyzowanie wiedzy w zakresie profilaktyki nowotworów piersi i szyjki macicy.
Koordynatorki programu, Aneta Kubiak i Katarzyna Czerniak przypomniały najważniejsze zasady zapobiegania nowotworom raka piersi i szyjki macicy, a także uświadomiły wszystkim konieczność systematycznego kontrolowania własnego zdrowia i prowadzenia zdrowego stylu życia.
W celu sprawdzenia i uporządkowania posiadanej wiedzy uczniowie wzięli udział
w konkursie wiedzy „Prawda czy fałsz?”. Nasi wychowankowie bezbłędnie wybierali właściwe hasła. Wykazali się dużą wiedzą dotyczącą nowotworu wywołanego wirusem HPV oraz sposobów zapobiegania zarażenia się, a także rodzajów badań profilaktycznych. Dziewczęta wykazały się znajomością czynników ryzyka zachorowań, objawów i sposobów zapobiegania oraz badań diagnostycznych raka piersi.
Na zakończenie uczestnicy warsztatów wykonali plakaty podsumowujące omawiane zagadnienia, które zostały umieszczone w holu Ośrodka.

Badania profilaktyczne

Dnia 30 marca 2022 roku, koordynatorki programu przeprowadziły spotkanie z dziewczętami szkoły branżowej. Celem spotkania było motywowanie do regularnego  poddawania się badaniom profilaktyczne, które każda kobieta powinna wykonywać przez całe życie. Podczas spotkania, pani Aneta Kubiak omówiła sposoby badań profilaktycznych, takich jak: samobadanie, USG, mammografia i rezonans magnetyczny. Zwróciła szczególną uwagę na częstotliwość i wiek, w którym dane badania się wykonuje. Dziewczęta otrzymały ulotki z instruktażem samobadania piersi. Pani Katarzyna Czerniak zapoznała dziewczęta z sytuacjami, w jakich mogą zarazić się wirusem HPV. Szczegółowo omówiła sposoby ochrony przed zarażeniem, zachęcała do poddawania się regularnym badaniom cytologicznym w gabinecie ginekologicznym i przypomniała na czym polega to badanie.

HPV – filmy edukacyjne

Dnia 9 marca 2022 roku odbyło się spotkanie z uczniami szkoły branżowej, którego celem było przede wszystkim zwiększenie wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli HPV w jego powstawaniu. Uczniom zostały wyświetlone krótkie filmy edukacyjne, które informowały o czynnikach zwiększających ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy. Koordynatorka programu zwróciła szczególną uwagę na częstotliwość występowania i zachorowania na nowotwór szyjki macicy wśród młodych kobiet, wynikający głównie z braku wiedzy o HPV oraz ze wstydu przed wizytą u ginekologa. Na zakończenie pani Katarzyna Czerniak zwróciła dziewczętom uwagę na konieczność wykonywania badań cytologicznych przynajmniej raz w roku i wyjaśniła na czym polega badanie cytologiczne. Chłopców natomiast zachęcała, by motywowali swoje siostry, mamy, babcie i koleżanki do poddawania się badaniu.

Październik – miesiącem różowej wstążki

Dnia 27 października 2021 roku odbyło się spotkanie z uczennicami szkół ponadpodstawowych naszego Ośrodka w ramach realizowanego programu prozdrowotnego „Wybierz życie – pierwszy krok”, na którym koordynatorki programu, Katarzyna Czerniak i Aneta Kubiak przypomniały cele i zadania programu oraz przedstawiły harmonogram działań na Rok Szkolny 2021/2022. Zajęcia odbyły się pod hasłem „Październik – miesiącem różowej wstążki”, a ich celem było zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka piersi, uświadomienie konieczności systematycznego kontrolowania własnego zdrowia oraz wdrażanie do prowadzenia zdrowego stylu życia. Koordynatorki przedstawiły najważniejsze zasady zapobiegania nowotworom piersi, zwracając szczególną uwagę na konieczność samobadania piersi. Zostały również omówione rodzaje badań profilaktycznych. Na zakończenie uczestniczki warsztatów przygotowały plakat podsumowujący omawiane zagadnienie, który został umieszczony w holu Ośrodka. Wszystkie dziewczęta otrzymały różową wstążeczkę jako symbol walki z nowotworem piersi.

ROK SZKOLNY 2020/2021

Wybierz życie – pierwszy krok

W II półroczu w maju w ramach programu „Wybierz życie – pierwszy krok” dokonano podsumowania zadań zrealizowanych w roku szkolnym 2020/2021.
W holu Ośrodka została wystawiona gazetka, zawierająca informacje z przeprowadzonych działań w zakresie profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy. Koordynatorki programu, Katarzyna Czerniak i Aneta Kubiak udostępniły też ulotki zachęcające do systematycznego monitorowania swojego stanu zdrowia.
Celem przedsięwzięć było zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy oraz motywowanie naszych wychowanków, a także rodziców do prowadzenia zdrowego trybu życia.

Wybieram długie życie

W I półroczu Roku Szkolnego 2020/2021 w ramach programu „Wybierz życie – pierwszy krok” zrealizowano dwa zadania w formie on – line ze względu na występowanie Covid – 19.
W styczniu młodzież szkoły branżowej i szkoły przysposabiającej do pracy otrzymała drogą mailową prezentację pod hasłem „Wybieram długie życie”, w której zawarte były czynniki rakotwórcze oraz najważniejsze zasady profilaktyczne dotyczące raka piersi i raka szyjki macicy.
W lutym, w związku z obchodzonym 4 lutego Światowym Dniem Walki z Rakiem na stronie naszego Ośrodka, a także w mediach społecznościowych zamieszczony został plakat, który zachęcał do udziału w obchodach oraz do odwiedzenia strony internetowej poświęconej temu zagadnieniu.
Celem powyższych działań było zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka piersi i szyjki macicy oraz motywowanie naszych wychowanków, a także ich rodziców do prowadzenia zdrowego trybu życia.
Za realizacje zadań odpowiedzialne były koordynatorki programu: Katarzyna Czerniak i Aneta Kubiak.

ROK SZKOLNY 2019/2020

Profilaktyka chorób nowotworowych

Dnia 16 grudnia 2019 roku odbyła się prelekcja dla uczniów klas Szkoły Branżowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Koordynatorki programu przedstawiły i omówiły prezentacje multimedialne, dotyczące raka szyjki macicy oraz raka piersi. Celem spotkania było zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka piersi i szyjki macicy oraz roli wirusa HPV w jego powstawaniu. Pani Katarzyna Czerniak omówiła szczegółowo badania profilaktyczne w kierunku wirusa HPV. Zwróciła uwagę na zagrożenie rakiem szyjki macicy oraz  innych chorób wywoływanych zakażeniem wirusem HPV u młodych ludzi. Pani Aneta Kubiak przedstawiła sposoby badania piersi poczynając od samobadania po rezonans magnetyczny. Na zakończenie prowadzące zwróciły uwagę na konieczność dbania o własne zdrowie, podejmowania działań profilaktycznych, dokonywania właściwych wyborów i ponoszenia za nie odpowiedzialności. Prelekcję przygotowały: pani Katarzyna Czerniak i pani Aneta Kubiak.

„Wybierz życie – pierwszy krok” – spotkanie informacyjne

29 października 2019 roku odbyło się spotkanie organizacyjne z uczniami klas szkoły przysposabiającej do pracy i szkoły branżowej dotyczące realizacji programu profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy. Koordynatorki programu – pani Katarzyna Czerniak i pani Aneta Kubiak przedstawiły cele, założenia oraz harmonogram działań programu „Wybierz życie – pierwszy krok” na rok szkolny 2019/2020.
Pani Aneta Kubiak poinformowała uczestników spotkania, iż październik jest miesiącem walki z rakiem piersi. Przypomniała również, że 15 października obchodzony był Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, o czym informowała gazetka tematyczna wystawiona w danym dniu w holu naszej placówki.

ROK SZKOLNY 2018/2019

Bądź zdrowa – badaj się regularnie

Koordynatorki programu „Wybierz życie – Pierwszy krok” w dniu 6 marca 2019 roku zorganizowały spotkanie z dziewczętami szkół ponadgimnazjalnych. Pani Aneta Kubiak przedstawiła prezentację multimedialną „Umiem się zbadać”. Zawarte w niej informacje miały na celu uświadomienie zagrożeniem zachorowania na raka piersi oraz istoty podejmowania działań profilaktycznych. Głównym celem spotkania było nabycie umiejętności prawidłowego samobadania piersi. Prowadząca szczegółowo omówiła sposoby i techniki samodzielnego badania piersi. Uczestniczki wykonywały praktyczne ćwiczenia, podczas których mogły sprawdzić nabytą wiedzę.
W kolejnej części spotkania pani Katarzyna Czerniak zwróciła uwagę dziewcząt na konieczność i częstotliwość wykonywania badań profilaktycznych takich jak: cytologia, badanie ginekologiczne i usg narządów rodnych. Prowadząca wyjaśniła, co to jest cytologia i na czym polega badanie cytologiczne, a także w jaki sposób się do niego przygotować. Celem spotkania było uświadomienie uczestnikom zagrożeń wynikających z zachorowania na raka szyjki macicy i braku konieczności korzystania z dostępnej profilaktyki.
Na zakończenie koordynatorki programu zachęcały do prowadzenia zdrowego stylu życia, dbania o swoje zdrowie oraz motywowały do systematycznej samokontroli i korzystania z dostępnych badań profilaktycznych.

 

Spotkanie profilaktyczne

W dniu 19 grudnia 2018 roku, odbyło się spotkanie z młodzieżą, którego celem było zwiększenie poziomu wiedzy na temat wirusa HPV, raka szyjki macicy i raka piersi. Pani Katarzyna Czerniak w kilku zdaniach przedstawiła informacje dotyczące wirusa HPV, a następnie zaprosiła do obejrzenia filmu edukacyjnego, poruszającego ten problem.
W drugiej części spotkania pani Aneta Kubiak przedstawiła prezentację multimedialną pt. „Między nami kobietami”. Zostały w niej zawarte najistotniejsze informacje dotyczące czynników ryzyka i zachorowalności kobiet na nowotwór piersi w Polsce i Europie.
Podczas spotkania koordynatorki zachęcały uczestników do podejmowania wszelkiej odpowiedzialności za własne zdrowie i zdrowie najbliższych.

Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi

15 października przypada Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Koordynatorki programu Wybierz Życie – Pierwszy Krok, pani Aneta Kubiak i pani Katarzyna Czerniak przygotowały gazetkę tematyczną dotyczącą profilaktyki raka piersi. Zostały tam umieszczone Zasady Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem oraz dane statystyczne dotyczące częstotliwości zachorowań i stopnia umieralności na nowotwory piersi w Polsce i Europie. Zawarte informacje miały na celu uwrażliwienie kobiet na istotę problemu chorób nowotworowych piersi, konieczność systematycznego kontrolowania stanu zdrowia, poddawaniu się badaniom profilaktycznym i samokontroli oraz motywowanie odbiorców do prowadzenia zdrowego stylu życia.

ROK SZKOLNY 2017/2018

Konkurs na fotografię pod hasłem

„Wybierz życie – pierwszy krok”

W miesiącu marcu 2018 roku Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu ogłosiła konkurs na fotografię pod hasłem „Wybierz życie  – Pierwszy krok”.

Celem konkursu było poszerzenie wiedzy na temat raka szyjki macicy oraz jego profilaktyki, zaangażowanie uczniów do czynnego zdobywania wiedzy oraz motywowanie dziewcząt do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie. Zadaniem konkursowym było przygotowanie autorskiej fotografii na temat profilaktyki raka szyki macicy, która będzie mogła być wykorzystana jako materiał pomocniczy do realizacji programu.

W kwietniu w naszym Ośrodku przeprowadzono i rozstrzygnięto konkurs na etapie szkolnym. Uczestnicy konkursu przygotowali fotografie z wykorzystaniem techniki kolaż. Prace zachęcały do świadomych i odpowiedzialnych zachowań seksualnych. Spośród przygotowanych projektów jury wybrało pracę Magdaleny Mikołajczyk, która zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego i została przesłana do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu.

Niestety praca naszej uczennicy nie zajęła żadnego miejsca, ale mimo to gratulujemy udziału.

 

Profilaktyka mnie dotyka

W dniu 10 maja 2018 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielkami Firmy Kosmetycznej Avon – panią Magdaleną Michalską i panią Iwoną Dolińską, które promują akcje profilaktyki raka piersi oraz akcje sprzeciwu wobec przemocy w rodzinie i wszelkich jej przejawów. Spotkanie rozpoczęło się od Kampanii Avon Kontra  Rak Piersi, w ramach której podejmowane są między innymi następujące inicjatywy: „Gabinety z Różową Wstążką”, „Marsz Różowej Wstążki” i „Dzień Różowej  Wstążki”. Panie przeprowadziły pogadankę z zakresu profilaktyki przeciwnowotworowej i promocji zdrowia, popartą prezentacją multimedialną i praktyczną dla wychowanek bursy i ośrodka, pracowników placówki oraz zaproszonych gości. Zwróciły uwagę na czynniki ryzyka sprzyjające powstawaniu wielu chorób cywilizacyjnych takie jak: palenie tytoniu, picie alkoholu, nadwaga, złe odżywianie, brak ruchu i czynniki genetyczne. Omówiły niepokojące objawy i pokazały w jaki sposób prawidłowo dokonywać oceny swoich piersi. Prowadzące spotkanie podkreśliły, że organizacja akcji edukacyjnych i promujących profilaktykę raka sutka jest koniecznością, aby dostarczać wiedzy o czynnikach ryzyka i objawach sugerujących nowotwór.

W dalszej części spotkania poruszono współczesny problem kobiet dotyczący przemocy w rodzinie. Kampania Avon kontra Przemoc pokazuje i uświadamia społeczeństwu, że walka ze zjawiskiem jest konieczna, że wszelkie formy zachowania, które poniżają, naruszają godność i powodują cierpienie powinny być społecznie potępiane, a nie przemilczane, że przemoc nie może być tabu. Warsztaty   pozwoliły dostrzec i realnie ocenić ważność wiedzy, dzięki której kobiety będą bezpieczniejsze i bardziej świadome.

Na zakończenie uczestniczki spotkania otrzymały drobne upominki oraz pakiet ulotek i folderów. Za organizację spotkania odpowiedzialne były: Mirosława Greber, Katarzyna Nitecka, Aneta Kubiak i Katarzyna Czerniak.

Wiedza przepustką życia

Dnia 20 grudnia 2017 roku uczniowie klas szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyli w zajęciach warsztatowych w ramach realizacji programu prozdrowotnego „Wybierz życie – pierwszy krok”. Celem  spotkania było przypomnienie, usystematyzowanie i zwiększenie poziomu  wiadomości dotyczących profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi. Zadaniem uczestników spotkania było wybranie właściwych informacji na temat przyczyn, objawów nowotworów, a także na temat zdrowego stylu życia. Uczniowie z otrzymanych materiałów przygotowali 3 plakaty informacyjne, które zostały wywieszone na korytarzu Ośrodka.

Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi

Październik jest miesiącem walki z rakiem piersi, dlatego w piątek 27 października 2017 roku społeczność szkolna zgromadziła się w holu Ośrodka, gdzie zostały przedstawione najważniejsze informacje dotyczące obchodów tego dnia. Koordynatorki programu „Wybierz życie – Pierwszy krok” przypomniały dziewczętom, jak ważna jest wczesna profilaktyka, która daje szanse na całkowite wyleczenie. Zachęcały do poddawania się regularnym badaniom nie tylko dziewczęta, ale także ich bliskie osoby, namawiały również do prowadzenia zdrowego, spokojnego i regularnego trybu życia. Na znak solidarności wszystkim dziewczętom została przypięta różowa wstążeczka, która jest symbolem kobiet walczących z tą chorobą.

Wszystkim naszym uczennicom, koleżankom i rodzicom życzymy zdrowia i zachęcamy do regularnego badania się i stałej kontroli.

ROK SZKOLNY 2016/2017

Dieta antynowotworowa

 W dniu 10 kwietnia 2017 roku odbyło się spotkanie z uczniami Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy, którego celem było zapoznanie uczniów z produktami mającymi właściwości antynowotworowe. Koordynatorki programu, pani Aneta Kubiak i pani Katarzyna Czerniak w swojej prezentacji szczegółowo omówiły 10 produktów, wśród których znalazły się: pomidor, winogrono, kapusta, bakłażan, buraki, kalafior i brokuły, jaja, fasola i woda mineralna. Mają one bowiem zbawienny wpływ na nasz organizm, niektóre z nich powodują usuwanie z organizmu komórek nowotworowych, inne zapobiegają przerzutom. Prowadzące spotkanie zachęcały wychowanków do włączenia wyżej wymienionych artykułów do codziennej diety. Zwróciły też uwagę na prawidłowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną, albowiem są to czynniki, które wpływają na wygląd, samopoczucie i zdrowie.

Invalid Displayed Gallery

Dzień Kobiet

8 marca to Święto Kobiet. Z tej okazji koordynatorki programu przygotowały i wyeksponowały w holu Ośrodka gazetkę tematyczną. Myślą przewodnią było zachęcenie wszystkich kobiet do poddawania się regularnym badaniom profilaktycznym dotyczącym nowotworów szyjki macicy i piersi. Kontynuacją tego działania było spotkanie z uczennicami klas ponadgimnazjalnych, na którym pani Aneta Kubiak omówiła sposoby badań profilaktycznych takich jak: samobadanie, USG, mammografia i rezonans magnetyczny. Zwróciła też szczególną uwagę na częstotliwość i wiek, w którym dane badanie się wykonuje. Dziewczęta otrzymały ulotki z instruktażem samobadania piersi. Natomiast pani Katarzyna Czerniak zapoznała z sytuacjami, w jakich dziewczęta mogą zarazić się wirusem HPV. Szczegółowo omówiła sposoby ochrony przed zarażeniem oraz zachęcała do poddawania się regularnym badaniom w gabinecie ginekologicznym.

Invalid Displayed Gallery

Invalid Displayed Gallery

Prezentacja filmu edukacyjnego
„W walce przeciw wirusowi HPV”

W dniu 9 listopada 2016 roku odbyło się spotkanie z uczniami klas ponadgimnazjalnych, na którym koordynatorka programu „Wybierz życie, pierwszy krok”, pani Katarzyna Czerniak wyświetliła film edukacyjny, którego celem było zwiększenie poziomu wiedzy na temat wirusa HPV oraz profilaktyki raka szyjki macicy.

 Po obejrzeniu filmu wywiązała się dyskusja, uczniowie chętnie zadawali pytania i słuchali wyczerpujących odpowiedzi. Koordynatorka programu zwróciła uwagę na częstotliwość występowania i zachorowania na nowotwór szyjki macicy wśród młodych kobiet, wynikający głównie z braku wiedzy o HPV oraz ze wstydu przed wizytą u ginekologa.

Na zakończenie pani Katarzyna Czerniak uczuliła dziewczęta na konieczność wykonywania badań cytologicznych raz w roku, a chłopców zachęcała, by motywowali swoje siostry, mamy i przyszłe żony do poddawania się badaniu.

Invalid Displayed Gallery

Umiem się zbadać

 W miesiącu październiku w ramach realizacji programu „Wybierz życie – pierwszy krok” odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyły dziewczęta szkół ponadgimnazjalnych, poświęcone profilaktyce raka piersi. Zostało ono zorganizowane w związku z Europejskim Dniem Walki z Rakiem Piersi, który przypada na dzień 15 października.

Koordynator programu, pani Aneta Kubiak przedstawiła prezentację multimedialną „Umiem się zbadać”. Zawarte w niej informacje miały na celu uświadomienie zagrożenia zachorowania na raka piersi oraz istoty podejmowania działań profilaktycznych. Głównym celem spotkania było nabycie umiejętności prawidłowego samobadania piersi. Prowadząca szczegółowo omówiła sposoby i techniki samodzielnego badania piersi. Uczestniczki wykonywały praktyczne ćwiczenia, podczas których  mogły sprawdzić i uporządkować nabytą wiedzę.

Na zakończenie koordynator programu zachęcała do prowadzenia zdrowego stylu życia, dbania o swoje zdrowie oraz motywowała do systematycznej samokontroli.

Invalid Displayed Gallery

ROK SZKOLNY 2015/2016

Gazetka tematyczna – podsumowanie programu

Dnia 7 czerwca 2016 roku odbyło się podsumowanie całorocznych działań w ramach programu profilaktycznego „Wybierz życie – Pierwszy krok”. Koordynatorki programu: pani Aneta Kubiak i pani Katarzyna Czerniak przygotowały gazetkę tematyczną, na której umieściły zdjęcia oraz krótkie hasła dotyczące realizowanych działań w ciągu całego roku szkolnego.

Zaplanowane cele zostały w pełni zrealizowane. Organizowane zajęcia i spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem i z pewnością przyczyniły się do zwiększenia świadomości wynikającej z zagrożenia chorobami nowotworowymi.

Wizyta w gabinecie ginekologicznym

 W dniu 19 maja 2016 roku uczennice klas ponadgimnazjalnych odwiedziły gabinet ginekologiczny w Turkowskim szpitalu. Pani położna przekazała dziewczętom ważne informacje dotyczące raka szyjki macicy i wirusa  HPV oraz raka piersi. Opisała szczegółowo przebieg wizyty kobiety u ginekologa i sposób badania oraz pokazała narzędzia wykorzystywane podczas badania. W oparciu o ilustracje omówiła sposoby samobadania piersi.

Zachęcała dziewczęta do częstego kontrolowania swojego stanu zdrowia oraz zwróciła uwagę na konieczność wykonywania badania cytologicznego, a także systematyczną kontrolę piersi. Dziewczęta wykazały duże zainteresowanie, zadawały nurtujące je pytania, na które otrzymały wyczerpującą odpowiedź. Na koniec spotkania nasze uczennice otrzymały intymne kalendarzyki.

Spotkanie zorganizowały pani Katarzyna Czerniak i pani Aneta Kubiak.

Invalid Displayed Gallery

Spotkanie integracyjne

Dnia 25 kwietnia 2016 roku odbyło się spotkanie integracyjne uczniów szkół ponadgimnazjalnych naszej placówki z uczniami I klasy Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych w Turku. Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość obejrzenia filmów edukacyjnych o tematyce raka szyjki macicy i wirusie HPV oraz o wizycie u ginekologa. Przedstawiona prezentacja multimedialna usystematyzowała wiedzę o wirusie HPV, raku szyjki macicy oraz dostępnych szczepionkach. Zaproszone panie położne z Ośrodka Zdrowia „Medicus” w Turku odpowiadały na pytania i zachęcały do częstego kontrolowania swojego stanu zdrowia. Zwróciły też uwagę na właściwe zachowania młodzieży i podejmowanie odpowiedzialnych wyborów życiowych.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę rozwiązując wspólnie test. Spotkanie przeprowadziły pani Katarzyna Czerniak i pani Aneta Kubiak.

Invalid Displayed Gallery

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy

W dniu 6 kwietnia 2016 roku odbyła się prelekcja dla uczennic klas ponadgimnazjalnych poświęcona profilaktyce raka piersi i raka szyjki macicy. Celem zajęć było zachęcanie młodych kobiet do regularnego badania się i dbania o własne zdrowie.

Pierwsza część spotkania dotyczyła profilaktyki raka piersi. Pani Aneta Kubiak przedstawiła prezentację multimedialną na temat „ Od samobadania do mammografii”. Omówiła dostępne dla kobiet w różnym wieku sposoby badania piersi. Zaprezentowała  techniki samobadania oraz zwróciła szczególną uwagę na konieczność systematycznego, samodzielnego badania piersi.

W drugiej części spotkania, pani Katarzyna Czerniak wyjaśniła dziewczętom czym jest badanie cytologiczne, na czym polega i jak ogromną rolę odgrywa w zapobieganiu zachorowaniu na raka szyjki macicy. Zachęciła do poddawania się badaniom ginekologicznym, wyświetliła prezentacje multimedialną, która dotyczyła „Pierwszej wizyty u ginekologa”. Objaśniła na czym polega wizyta u lekarza, kiedy pierwszy raz iść do ginekologa, a także czy jest taki czas, kiedy kobieta może całkowicie zapomnieć o wizycie u ginekologa.

Na zakończenie spotkania dziewczęta zadawały pytania dotyczące tematu, na które otrzymywały wyczerpujące odpowiedzi.

Gazetka profilaktyczna

W miesiącu lutym koordynatorki programu Wybierz Życie – Pierwszy Krok, przygotowały gazetkę tematyczną dotycząca profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi. Umieszczone zostały na niej Zasady Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem oraz dane statystyczne dotyczące zachorowalności i stopnia umieralności na nowotwory złośliwe.
Celem naszym było uczulić odbiorców na poważny problem, jakim jest odsetek ludzi chorujących na nowotwory w naszym kraju, spowodowany brakiem poddawaniu się badaniom profilaktycznym i samokontroli.

Spotkanie z wychowankami Bursy Szkolnej

Kolejnym działaniem w ramach programu Wybierz Życie – Pierwszy Krok było spotkanie z nowoprzyjętymi wychowankami Bursy Szkolnej, na którym przekazano główne cele i założenia programu, zwrócono uwagę na konieczność wykonywania badań wśród młodzieży i ich bliskich. Przedstawiono również sposoby badań profilaktycznych takich jak: cytologia, usg, mammografia oraz częstotliwość ich wykonywania.
Zachęcono uczniów do wzięcia udziału w konkursie na film pod hasłem „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”.

Sprawozdanie z realizacji programu „Wybierz życie – pierwszy krok”

Dnia 4 listopada 2015 roku odbyło się krótkie spotkanie z uczniami klas ponadgimnazjalnych. Koordynatorki programu, pani Katarzyna Czerniak i pani Aneta Kubiak zapoznały wychowanków z głównymi celami i założeniami programu „Wybierz życie – pierwszy krok” oraz przedstawiły harmonogramem działań i sposoby realizacji zadań.Młodzież otrzymała też ulotki o programie oraz wskazówki do samodzielnego wyszukiwania informacji na dany temat.
W dniu 2 grudnia 2015 roku odbyło się kolejne spotkanie dla uczniów klas zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły przysposabiającej do pracy. Koordynatorki przypomniały najważniejsze informacje dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi. Uczestnicy obejrzeli krótki, animowany film edukacyjny pt. „W walce przeciw wirusowi HPV”, pokazujący najważniejsze aspekty związane z profilaktyką raka szyjki macicy. Pani Katarzyna Czerniak zwróciła szczególną uwagę na odpowiedzialne zachowania, potrzebę rozmów z bliskimi osobami na tematy związane ze zdrowiem oraz konieczność regularnych badań profilaktycznych. Kolejna część spotkania poświęcona była problemom nowotworowym piersi. Wyświetlona została prezentacja multimedialna pt. „Między nami kobietami”. Pani Aneta Kubiak omówiła przyczyny, objawy oraz sposoby i metody badań. Podkreśliła ogromne znaczenie działań profilaktycznych oraz istotę wczesnego reagowania na niepokojące zmiany.

 

Szkolenie HPV

Dnia 8 października 2015 roku pani Katarzyna Czerniak uczestniczyła w czterogodzinnym szkoleniu dla koordynatorów programu „Wybierz życie – pierwszy krok” zorganizowanym przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie. W szkoleniu wzięło udział 26 osób z powiatu konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego.Prelegentami na szkoleniu byli:pan doktor Dominik Pruski z Kliniki Ginekologii UM w Poznaniu oraz Prezes Fundacji MSD Dla Zdrowia Kobiet – pani Małgorzata Stelmach.
Podczas szkolenia omówiono profilaktykę raka szyjki macicy, przesiewowe badania cytologiczne oraz przedstawiono założenia realizacji programu i wymieniono się doświadczeniami z poprzednich edycji programu. Wśród uczestników przeprowadzono konkurs wiedzy dla koordynatorów programu, a zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Fundację MSD Dla Zdrowia Kobiet. Nagrodę otrzymała również pani Katarzyna Czerniak, która jako jedna z nielicznych bezbłędnie rozwiązała test dotyczący wiedzy o HPV. Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały edukacyjne niezbędne do dalszej realizacji założeń programu. Informacje zdobyte na szkoleniu pani Katarzyna Czerniak przekazała na spotkaniu zespołu do spraw promocji zdrowia

xxxxx

ROK SZKOLNY 2014/2015

Wizyta w gabinecie ginekologicznym – spotkanie z położną

Dnia 27 maja 2015 roku uczennice klas ponadgimnazjalnych w ramach programu Wybierz życie – Pierwszy krok, odwiedziły gabinet ginekologiczny w miejscowym szpitalu. Położna, pani Halina Kocańska pokazała wyposażenie gabinetu, omówiła szczegółowo sposób badania ginekologicznego. W rozmowie z młodymi kobietami zwróciła uwagę na konieczność systematycznej kontroli własnego zdrowia. Przekazała kilka ważnych informacji dotyczących raka szyjki macicy i wirusa HPV oraz raka piersi. Zachęcała do wykonywania badania cytologicznego oraz comiesięcznej samokontroli piersi. Dziewczęta odbyły też intymną rozmowę z położną, w której uzyskały odpowiedzi na nurtujące je pytania.
Spotkanie zorganizowały koordynatorki programu Katarzyna Czerniak i Aneta Kubiak.

Invalid Displayed Gallery

Spotkanie z uczniami Technikum Ekonomicznego w Turku

Dnia 15 maja 2015 roku, odbyło się spotkanie koordynatorów programu z uczniami Technikum Ekonomicznego w Turku.Zajęcia miały na celu uświadomienie dziewczętom i chłopcom zagrożenia chorobami nowotworowymi wywołanymi zakażaniem wirusem HPV.
Koordynatorki zwróciły szczególną uwagę na konieczność i częstotliwość korzystania z różnych sposobów profilaktyki wtórnej, jakim jest badanie cytologiczne i pierwotnej (szczepienia profilaktyczne). Nakłaniały również do prowadzenia zdrowego trybu życia ( zdrowe odżywianie i aktywne spędzanie czasu wolnego), ponieważ co roku
w naszym kraju u blisko 4 tys. kobiet wykrywa się raka szyjki macicy, a około 2 tys. umiera z tego powodu.
Podsumowaniem zajęć było wyświetlenie filmu edukacyjnego pt. „Wybierz życie – Pierwszy krok” – w trosce o Twoje zdrowie.Spotkanie przeprowadziły panie Katarzyna Czerniak i Aneta Kubiak.

Invalid Displayed Gallery

Spotkanie z młodzieżą Bursy Szkolnej pt. „Rakowi wspak”

Wiedza jest przepustką do zdrowia, dlatego 23 marca 2015 roku odbyło się spotkanie z młodzieżą Bursy Szkolnej pod hasłem „Rakowi wspak”. Celem spotkania było zapoznanie wychowanków z programem profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy oraz znaczeniu wirusa HPV, który jest główną przyczyną powstawania nowotworu.
W pierwszej części zajęć uczniowie obejrzeli film edukacyjny pt. „Wybierz życie – pierwszy krok”, który poruszył temat ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu.W dalszej części pani Katarzyna Czerniak przedstawiła prezentację multimedialną, w której omówiła objawy zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego oraz czynniki zwiększające ryzyko rozwoju raka szyjki macicy. Wychowankowie poznali sposoby zapobiegania zarażenia się wirusem HPV, a także rodzaje badań profilaktycznych. Zwrócono szczególną uwagę na konieczność wykonywania przez kobiety cytologii raz w roku.
Druga część spotkania poświęcona była profilaktyce raka piersi. Pani Aneta Kubiak przedstawiła prezentację multimedialną „Miedzy nami kobietami”. Dziewczęta zapoznały się z czynnikami ryzyka zachorowania, sposobami i częstotliwością badań profilaktycznych, technikami samobadania piersi, zasadami zdrowego stylu życia.
Spotkanie uświadomiło młodym ludziom istotę problemu chorób nowotworowych, zmiany stereotypów myślenia młodego człowieka, konieczności poddawaniu się badaniom profilaktycznym oraz motywowanie do systematycznego kontrolowania swojego stanu zdrowia.

Invalid Displayed Gallery

Gazetka tematyczna

W holu Ośrodka została zamieszczona gazetka dotycząca profilaktyki raka szyjki macicy oraz raka piersi. Zawarte w niej informacje miały na celu uświadomienie zagrożeniem zachorowania na raka piersi i raka szyjki macicy, zachęcały do podejmowania działań profilaktycznych oraz stosowania się do zasad zawartych w Europejskim Kodeksie Walki z Rakiem.

Konkursie wiedzy „Zróbmy rakowi wspak”

W celu sprawdzenia i uporządkowania posiadanej wiedzy uczniowie wzięli udział w konkursie wiedzy „Zróbmy rakowi wspak”. Nasi wychowankowie bezbłędnie odpowiadali na pytania. Wykazali się dużą wiedzą dotyczącą nowotworu wywołanego wirusem HPV oraz sposobów zapobiegania zarażenia się, a także rodzajów badań profilaktycznych. Dziewczęta wykazały się znajomością czynników ryzyka zachorowań, objawów, sposobów zapobiegania oraz badań diagnostycznych raka piersi. Konkurs przeprowadziły pani Aneta Kubiak i pani Katarzyna Czerniak.

Spotkanie edukacyjno – profilaktyczne

Podczas spotkania uczniowie zostali zapoznani z programem edukacyjnym profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu, otrzymali ulotki o programie oraz wskazówki do samodzielnego wyszukiwania informacji na dany temat. Koordynatorki programu pani Aneta Kubiak i pani Katarzyna Czerniak wyświetliły prezentację multimedialną, której treści miały na celu zwiększenie poziomu wiedzy na temat raka piersi i raka szyjki macicy oraz wirusa HPV, a także uświadomienie konieczności korzystania ze sposobów profilaktyki wtórnej (badania cytologiczne, mammografia, usg) i pierwotnej (szczepienia profilaktyczne, samokontrola).